Pazar , 23 Haziran 2024

Şirket Değerleme Nedir?

Şirket değerleme; şirket değerinin varlık ve faaliyetlerinin analiz edilmesi suretiyle teknik yöntemlerle belirlenmesi amacıyla yapılan işlemler bütününü arz eder.

Şirket Değerleme Neden Yapılır? Avantajları Nelerdir?

Yatırımcıya hazırlık sürecine katma değer sağlar. Şirket stratejilerinin yeniden belirlenmesine yardımcı olur. Şirket birleşmelerine ve/veya ortaklık yapısı değişimine hazırlık süreçlerini destekler.

Şirket Değerleme Ne Zaman Yapılmaktadır?

Şirket değerleme işlemleri aşağıdaki durumlarda yapılabilmektedir:

 • Bilgi amaçlı olarak (Holdinglerin, girişim sermayesi ortaklıklarının veya private equity kurumlarının sahibi oldukları şirketlerin değerlerini öğrenmek istemeleri),
 • Halka arz işlemlerinde,
 • Şirketin tamamen veya kısmen satılması durumlarında,
 • Şirket birleşmeleri hallerinde,
 • Dış finansman (Kredi alma vb) işlemlerinde,
 • Hisselerin teminat verilmesi durumlarında,
 • Gelecek planlamasını reorganize etmek ve stratejik planlamalara yön vermek amacıyla,
 • Ortaklık yapısının değişmesi (ortakların bir kısmının ayrılması, sermaye artırımı/azaltımı), işlemlerinde,
 • Şirket performansının tespit edilmesi ve değerlendirilmesi ihtiyaçlarında (örneğin sektörel durum ve konum tespiti, benzer şirketlerle kıyas yapılması vb).

Şirket Değerleme Nasıl Yapılır?

Şirket değerlemesi işlemleri için kullanılan pek çok yöntem bulunmaktadır. Bu metodlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Net Aktif Değer Yöntemi,
 • Defter Değeri Yöntemi,
 • Piyasa Değeri Metodu,
 • Tasfiye Değeri Yöntemi İşleyen Teşebbüs Değeri Yöntemi İndirgenmiş Nakit Akımları (Bugünkü Net Değer Yöntemi),
 • Nakit Akımların Muhasebe Hesap Kalemleri ile Bulunması Emsal Değeri Yöntemi,
 • Temettü Verimi Tekniği,
 • Amortize Edilmiş Yenileme Değeri Metodu,
 • Piyasa Kapitalizasyon Değeri Yöntemi,
 • Fiyat / Kazanç Oranı Tekniği,
 • Fiyat / Nakit Akım Oranı Yöntemi,
 • Startup’lara yönelik puanlama sistemine dayalı yöntem ve teknikler.

WRS İmperium ve Şirket Değerleme

WRS imperium, şirket değer tespit raporunuzun oluşturmak üzere ulusal ve uluslararası pazar için sektör analizilerini gerçekleştirir.

Rakip ve sektör analizleri oluşturur. Mali analiz ve fizibilite çalışmaları, business-invest planları hazırlar. Bilimsel teknik ve yöntemlerle şirket değerinizi hesaplayarak şirket değerleme raporunuzu neticelendirir.

Planlama

Planlama aşamasında ilk etapta projenin açılış toplantısı paydaşlarla yapılır. Planlama toplantısında;

 • Değerleme sürecinde görev alan kişi ve denetçilerin paydaşlarla tanıştırılması,
 • Çalışmanın kapsamının anlatılarak anlaşılmasının sağlanması,
 • Görev dağılımının organize edilmesi,
 • Çalışmada kullanılacak verilerin nasıl temin edileceğinin tespit edilmesi ve veri akış kanalının belirlenmesi,
 • WRS imperium tarafından bu aşamada şirketin sektörel, ulusal, uluslararası ve rekabet ortamına uygun bir “Değerleme Modeli” hazırlanması
 • Detaylı proje planının hazırlanması,

konularının netleştirilmesi amaçlanır ve sağlanır.

Veri Toplama

Veri toplama süreci planlama aşamasından sonra gerçekleştirilir. Bu aşamada değerleme çalışması kapsamında kullanılacak verilerin temin edilmesi amaçlanır. Bu kapsamda;

 • Bilgi talep listesinin hazırlanması ve gerektiğinde revize edilmesine olanak sağlanması,
 • Çalışmada kullanılacak verilerin alınması ve ver akış kanallarının sürekli açık kalması,
 • Detaylı proje planının hazırlanması

Çalışmaları gerçekleştirilir.

Değerleme

WRS imperium tarafından bu aşamada şirketin sektörel, ulusal, uluslararası ve rekabet ortamına uygun “Değerleme Modeli”ne göre takdir ve değerlendirmeler yapılır. Bu model kapsamında taslak değerleme sonuçları hesaplanarak çalışma kâğıtları ve taslak analiz sonuçları yapılır.

 • Taslak sonuçlarını değerlendirmek üzere yüz yüze toplantı yapılarak; değerleme yaklaşımı, değerleme metodları sonucunda ulaşılan taslak sonuçlar tarafınıza sunulur.

Raporlama

Bu aşamada değerleme çalışmasının sonuçlarını gösteren açıklamalı bir taslak rapor hazırlanır.

Taslak değerleme raporu WRS imperium tarafından incelenerek hazırlanır. Sizin önerileriniz değerlendirilerek gerekli düzeltme ve değişiklikler yapılır.

Nihai taslak raporu onayınıza sunulur. Onaylamanızın ardından nihai değerleme raporu hazırlanır ve istediğiniz sayıda nüsha, imzalanarak tarafınıza iletilir ve teslim edilir.

Kontrol

Vergi İade Alacaklarının Mahsubu Rehberi

    VERGİ İADE ALACAKLARININ MAHSUBU REHBERİ www.wrsimperium.com, 2024 Bu Rehber, yayımı tarihinde yürürlükte olan …