Cumartesi , 2 Mart 2024

WRS İmperium ile YMM Tam Tasdik Yapmanın Önemi

Tam Tasdik 

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin yıllık olarak verdikleri beyannameleri ve eklerinin tasdiki tam tasdik olarak adlandırılmaktadır. Tasdik işlemleri yeminli mali müşavir tarafından yürütülmekte ve mükelleflerin faaliyetine ait iş ve işlemlerinin vergi mevzuatına uygun olarak çalışması sağlanmaktadır. 

Tam Tasdik Nedir?

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri olarak ifade edilen gerçek kişi ve şirketlerin belli dönemdeki faaliyetinin vergi mevzuatına göre yeminli mali müşavir tarafından denetlenmesidir. Bu denetim kanunlarla belirtilen ilke ve standartlara uygunluk bakımından yapılmakta ve uyumu için çalışılmaktadır. Denetim neticesinde; incelenen belgelerin faaliyete ve vergi mevzuatına uygunluğu yansıtıp yansıtmadığı mühür ve imza tespit edilmekte ve rapora bağlanmaktadır. Tüm bu işlemler kısaca tasdik olarak ifade edilir.

​Neden Tam Tasdik Yapılmalıdır? 

YMM Tam Tasdik yapılmasının idareye ve mükelleflere bakan amaç ve fonksiyonları bulunmaktadır. YMM Tam Tasdik yapılmasının fonksiyon ve neticelerini öyle sıralamak mümkündür:

Gerçek kişi veya şirket şeklindeki mükelleflerin faaliyetinin kayıt ve hesaplarına ilişkin mali tablolarının vergi mevzuatı kapsamında usule uygun olmak suretiyle kamu veya özel 3.şahıslara doğru bir şekilde sunulmasını sağlamak.

Gelir idaresi ile mükellef arasında güven unsurunu temin etmek ve bunun sürdürülebilirliğinin devamını temin sağlamak.

İşletmelerin ilgili mevzuatın talep ve lazımlarını karşılama ve mükellefin hak mağduriyetlerini engellemek.

Ödenmesi gereken yahut iadesi talep edilen KDV, ÖTV, kurumlar ve gelir vergisi ile diğer vergilere ilişkin iş ve işlemlerin mevzuata uygunluğunu denetlemek, incelemek ve rapora bağlamak suretiyle tasdik etmek.

Yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenecek tasdik raporları ile ilgili olarak 37 seri numaralı 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği’nde hadler belirlenmiştir. Maliye Bakanlığı’nca özel bir belirleme yapılmadığı takdirde bu parasal hadler her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanmaktadır.

Hazine ve maliye bakanlığı 2024 yılına yönelik özel bir had belirlememiştir. Yeniden değerleme oranında artırılan hadler yıllar itibariyle aşağıdaki gibidir:

TAM TASTİK SINIRI 2022 YILI (TL) 2023 YILI (TL) 2024 YILI (TL)
Net Satışlar Toplamı 36.102.000 58.571.000 92.811.000
Aktif Toplamı 18.057.000 29.295.000 46.420.000

 Mükelleflerin belli bir kısım istisna ile muafiyetlerden ve vergi iadelerinden yararlanmada getirilen zorunluluklar dışında tam tasdik yaptırmak zorunlu değildir.

Tam tasdik yaptırmak isteyen mükelleflerin kendilerini güvence altına alabilmek, muhtemel risk ve hata kaynaklı olumsuz durumlardan korunmak için her yılın ocak ayında o yıla ait tam tasdik sözleşmelerini yapmaları gerektiği unutulmamalıdır.

YMM Tam Tasdik, İşletmeler İçin Neden Önemlidir? 

YMM tam tasdik yaptıran mükelleflerin faaliyeti ve ilgili belge ile kayıtları yeminli mali müşavir tarafından detaylı bir şekilde incelenmektedir. Bu sayede YMM tam tasdik yaptıran mükellefler tam tasdik yaptırmayan mükelleflere göre daha az vergi inceleme riski oluşturmaktadır.

Tam tasdik yapılması halinde de vergi incelemesi yapılabilmektedir. Özellikle ihbar, şikayet, sahte belge kullanımı gibi özel durumlar sebebiyle vergi incelemesi söz konusu olabilmektedir. Ancak YMM tam tasdik ile mükellef önceden denetlendiği için fark vergi ve ceza riski, diğer mükelleflere göre daha minimize bir durumda olmaktadır. 

Tam tasdik sonucu düzenlenen tam tasdik sözleşmesi ve raporu ile mükellefler bazı yasal avantajlara sahip olmaktadır. Buna göre; süresinde imzalanmış YMM tam tasdik sözleşmesi halinde sınırsız olarak vergi incelemesi olmadan KDV iadesi talep etmek ve almak mümkündür. Diğer taraftan YMM tam tasdik sürecinde yapılan satışlardan dolayı karşı şirketlerden gelen inceleme talebinde muhatap tasdik yapan yeminli mali müşavirdir.

WRS imperium ile Tam Tasdik Yapmanın Önemi ve Avantajları

Tam tasdik hizmeti almak isteyen işletmelerin donanımlı ve profesyonel bir yeminli mali müşavir tarafından hizmet almaları hayati önem arz etmektedir. Bu bağlamda yeminli mali müşavirin donanımlı olması, mevzuata, işlem ve tekniklere hâkim olması özellikle müşavirlik fonksiyonelliğini ön plana çıkarmakta ve işletmenin geleceği daha üst seviyede geliştirmesine yardımcı olmaktadır. 

WRS imperium “all audit” perspektifiyle tasdik ve denetim hizmeti sunmaktadır.

Özen, uzmanlık, tecrübe ve güncellik gerektiren bir iş ve işlem olan tasdik hizmetleri;

  • WRS imperium tarafından sorumluluk bilinciyle bünyesinde bulundurduğu vergi müfettişi kökenli ve yazar YMM’ler,
  • Hazine avukatı kökenli vergi avukatları,
  • SGK müfettişi kökenli SGK denetçileri,
  • Eski Vergi Müfettişi, Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi uzman ekibiyle

profesyonelliği ve uzmanlığı yakalamış ve mükelleflere “all audit” (tüm denetim) hizmet olanağını sağlamaktadır.  

Kontrol

Şirket Değerleme Nedir?

Şirket değerleme; şirket değerinin varlık ve faaliyetlerinin analiz edilmesi suretiyle teknik yöntemlerle belirlenmesi amacıyla yapılan …