Salı , 28 Mayıs 2024

Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları Değişti

WRS Sirküleri[1] 561/2024/16
Tarih  : 17.04.2024
Konu  :Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları

 

06.04.2024 tarih ve 32512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 8313 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile şirketler açısından bağımsız denetime tabi olma şartları değiştirilerek güncellenmiştir.

2024 Döneminden İtibaren Uygulanmak Üzere Belirlenen Yeni Hadler

1) Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketler için eşik değerler:

EŞİK DEĞER

Aktif Büyüklük 30 Milyon TL
Net Satış Hasılatı 40 Milyon TL
Çalışan Sayısı 50 Kişi

2) Ekli (II) sayılı listede belirtilen şirketler için eşik değerler:

EŞİK DEĞER

Aktif Büyüklük 60 Milyon TL
Net Satış Hasılatı 80 Milyon TL
Çalışan Sayısı 100 Kişi

3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilenler kapsamında olmayan şirketler için eşik değerler: (Genel Denetim Hadleri)

EŞİK DEĞER (Yeni) EŞİK DEĞER (Önceki)
Aktif Büyüklük 150 Milyon TL 75 Milyon TL
Net Satış Hasılatı 300 Milyon TL 150 Milyon TL
Çalışan Sayısı 150 Kişi 150 Kişi

Uygulamaya İlişkin Esaslar

a) Eşik değerlere tabi şirketler, bu kararda belirtilen üç ölçütten en az ikisinin eşik değerini art arda iki hesap döneminde aştığı takdirde müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olur.

b) Eşik değerleri aştığı için bağımsız denetime tabi şirket art arda iki hesap döneminde üç ölçütten en az ikisine ait eşik değerlerin altında kaldığı ya da bir hesap döneminde bu ölçütlerden en az ikisinde ait eşik değerlerin yüzde 20 veya daha fazla oranda altında kaldığı takdirde müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetim kapsamından çıkar

c) Eşik değerlerin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından şirketin tabi olduğu mevzuat uyarınca hazırlanmış olan son iki yıla ait finansal tablolar, çalışan sayısı bakımından ise son iki yıla ait ortalama çalışan sayısı esas alınır.

d) Eşik değerlerin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde şirketler bağlı ortaklık ve iştirakleriyle birlikte dikkate alınır.

Bağlı ortaklıkları ve iştirakleri bulunan şirketlerde; aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından ana ortaklık ve bağlı ortaklığa ait finansal tablolarda yer alan kalemlerin toplamı (varsa grup içi işlemler yok edilir), çalışan sayısı bakımından ise ana ortaklık ve bağlı ortaklığın son iki yıla ait ortalama çalışan sayılarının toplamı dikkate alınır.

İştirakler açısından, iştirake ait söz konusu kalemler şirketin iştirakteki hissesi oranda dikkate alınır.

Geçmiş Yıllardaki Bağımsız Denetim Kriterleri Nasıl Uygulanacak

Genel denetim kriterleri aktif toplam ve net satış hasılatı bazında (iki misli) arttırılmış; ancak çalışan sayısı bakımından bir güncelleme yapılmamıştır.

1) 2023 yılı için denetime tabi olma veya denetim kapsamından çıkma hususlarında 30/11/2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6434 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararında belirlenen eşik değerler esas alınacaktır.

2) 2022 yılı için denetime tabi olma veya denetim kapsamından çıkma hususlarında 26/5/2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararında belirlenen esas ve değerler alınacaktır.

Saygılarımızla
WRS imperium

 

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesinde İstisna Tanınan Ülkelerin Güncel Listesi

WRS Sirküleri[1] 559/2024/14 Tarih  : 05.04.2024 Konu  : İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesinde İstisna Tanınan Ülkeler I.TAM …