Pazar , 23 Haziran 2024

Reklam Alanlarının Boş Olarak Kiralanmasında KDV Tevkifatı

WRS Sirküleri[1] 505/2021/42
Tarih  : 23.09.2021

Konu  : Reklam Alanlarının Boş Olarak Kiralanmasında KDV Tevkifatı

ÖRNEK VAKIA:

ABC AŞ, reklam hizmeti sunumlarının yapıldığı çeşitli alanların alım-satımı, kiralanması ve kullanım hakkının devri işi ile iştigal etmektedir.

ABC AŞ tarafından duvar, tahta, ekran, ayaklı veya ayaksız platform, tabela, pano ve billboard gibi alanların boş vaziyette, reklam hizmeti ifa edenlere veya aracılık edenlere satışının, devrinin, trampasının, kiralanmasının veya kullanım hakkının devredilmesinin, ticari reklam hizmeti kapsamında katma değer vergisi (KDV) tevkifatına tabi midir?

3065 sayılı KDV Kanununun,

-1.maddesi gereğince söz konusu hizmetler KDV Kanununda verginin konusu bakımından kavranmış ve

Aynı Kanunun 9.maddesi kapsamında idari düzenleme ile sorumluluk müessesi çerçevesinde 3/10 oranında kısmi KDV tevkifatı kapsamına esas itibariyle alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Ticari Reklam;

“Ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurular”

Olarak tanımlanmıştır.

Söz konusu idari düzenleme ile tevkifat kapsamına;

“Mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımları (reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler dahil)”

girmektedir.

Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere veya daha alt yüklenicilere devredilen ticari reklam hizmetlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılır.

Diğer taraftan;

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 2.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmaz. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılır.

Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamaz, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılması zorunludur.

Buna göre;

Örnek olaydaki ABC AŞ tarafından reklam hizmeti sunumlarının yapıldığı duvar, tahta, ekran, ayaklı veya ayaksız platform, tabela, pano ve billboard gibi alanların boş vaziyette kiraya verilmesi hizmeti KDV Genel Uygulama Tebliği ile kararlaştırılan işlemler bölümü kapsamında belirlenmediğinden bu tür kiralama veya devir hizmetleri için  KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

Ancak;

Bu hizmetin KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.13) bölümünde sayılanlara (aşağıda belirtilmiştir) verilmesi ve KDV dâhil bedelin 2.000 TL’yi aşması halinde  (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

  1. 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar,
  2. Kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
  3. Döner sermayeli kuruluşlar,
  4. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
  5. Bankalar,
  6. Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri,
  7. Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile
  8. Kalkınma ajansları

Saygılarımızla
WRS imperium

 

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları Değişti

WRS Sirküleri[1] 561/2024/16 Tarih  : 17.04.2024 Konu  :Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları   06.04.2024 tarih …