Cumartesi , 2 Mart 2024

Adi Ortaklık Kurulmadan Önce Ortaklar Adına Düzenlenen Faturalar Adi Ortaklıkta Kullanılabilir mi?

WRS Sirküleri[1] 482/2021/19
Tarih  : 22.03.2021
Konu  : Adi Ortaklık Kurulmadan Önce Ortaklar Adına Düzenlenen Faturaların Adi Ortaklıkta Kullanılması


Adi ortaklık kurulmadan önce ortaklıkla ilgili harcamalar yapılabilmekte ve ortaklık mükellefiyeti henüz tesis edil(e)mediğinden bu harcamalara ilişkin belgeler ortaklar adına düzenlenebilmektedir.

Böyle durumlarda ortaklar adına düzenlenen faturaların adi ortaklık faaliyetinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı hususunda Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığınca 41931384-130[29-2016-61]-42479 sayılı özelgesinde şu şekilde irade beyanında bulunulmuştur.

Buna göre;

1) Adi ortaklığa ilişkin mükellefiyet tesis ettirilmeden önce adi ortaklık olarak yürütülecek faaliyete münhasıran satın alınan mal ve hizmetler ile diğer giderlere ait bulunan ve ortaklık adına düzenlenen belgelerin işe başlanılmasını müteakip 213 sayılı VUK’nun 219.maddesine uygun olarak kayıtlara intikal ettirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Ancak söz konusu durumda adi ortaklık mükellefiyetinin tesis edilmesinden evvel iktisap edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlerin 213 sayılı Kanunun geçici 5.maddesine uygun olarak adi ortaklık envanterine dahil edilmesi ve amortisman uygulamasına konu edilmesi gerekmektedir.

2) Adi ortaklığı kuranların örneğin diş hekimi olması halinde; özel muayenehanelerde sağlanan diş hekimliği uygulama faaliyeti nedeniyle kurulan Adi Ortaklığın ve Ortaklığa bağlı çalışan ortakların elde ettiği kazancın serbest meslek kazancı olarak kabul edilmesi; ortakların serbest meslek faaliyeti neticesinde elde ettikleri kazançlardan dolayı ayrı ayrı gelir vergisi, ortaklık adına Katma Değer Vergisi ile Gelir Stopaj Vergisi yönünden mükellefiyet tesis edilmesi; adi ortaklıktan elde edilen kar veya zararın, ortaklıktaki hisseler oranında paylaşılarak serbest meslek kazancına ilişkin genel esaslar çerçevesinde beyan edilerek vergilendirilmesi gerekir.

Diğer taraftan, Ortaklık adına yapılan mükellefiyet tesisi tarihinden önce her ortak tarafından diş hekimliği faaliyeti nedeniyle verilen hizmetlerin serbest meslek kazancı olarak vergilendirilmesi gerekir. Bu faaliyetler dolayısıyla yapılan giderlerin, Ortaklığa ait bir gider niteliğinde olmaması ve adi ortaklık adına belgelendirilmemesi halinde indirim konusu yapılması mümkün değildir.

Ancak Ortaklık adına mükellefiyet tesis ettirilmeden önce yapılan gider ve harcamaların;

  1. Ortakların kendi şahsi işleri ile ilgili olmaması,
  2. Yeni kurulan ortaklığın faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili olması

kaydıyla Gelir Vergisi Kanununun 68.maddesine göre serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkündür.

3) KDV uygulaması bakımından adi ortaklık adına mükellefiyet tesis edilmeden önce gerçekleşen alımlar nedeniyle ortaklardan biri adına düzenlenen belgelerde gösterilen KDV’nin;

  1. Söz konusu alımların ortakların kendi şahsi işleri ile ilgili olmaması ve
  2. Ortaklar tarafından varsa kendi KDV beyannamelerinde indirim konusu yapılmamış olması,
  3. Yeni kurulan adi ortaklık faaliyetinin yürütülmesine ilişkin olması,
  4. Belgelerin işe başlanılmasını müteakip Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca öngörülen sürede yasal defterlere kaydedilmesi ve
  5. Vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılının aşılmaması

şartıyla ortaklık tarafından indirime konu edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Saygılarımızla
WRS imperium

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Örneklerle Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilerek Ödenen KDV’nin İndirimi

WRS Sirküleri[1] 554/2024/09 Tarih  : 17.02.2024 Konu  : Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilerek Ödenen KDV’nin İndirimi 28/12/2023 tarihli …