Salı , 28 Mayıs 2024

İlave İstihdam Teşvik Şartları

WRS Sirküleri[1] 371/2018/11
Tarih  : 16.04.2018
Konu  : İlave İstihdam Teşvik Şartları

7103 sayılı yasa kapsamında 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici 19.madde ile Prim Desteği sağlanmıştır.

DESTEKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

İşe alınacak işçinin İŞKUR’a kayıtlı ve işsiz olması gerekir.

İlave istihdam edilecek işsizlerin işe girdikleri aydan önceki 3 aylık sürede toplam 10 günden fazla 4/a ve 4/c kapsamında sigorta bildirimi yapılmamış olmalı ve 4/b (isteğe bağlı sigortalı olanlar hariç) kapsamında sigortalı olmamaları gerekir.

İşveren tarafından bildirilen Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri (APHB) / Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerindeki (MPHB) sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları gerekir.

Destekten faydalanılabilmesi için işverenin özel sektör işvereni olması gerekir.

Yeni işyerleri ile daha önce APHB/MPHB vermemiş işyerleri 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aya ilişkin APHB/MPHB’ den itibaren destekten yararlanabilecektir.

Buna göre örneğin 2018/Mayıs ayında ilk defa tescil edilen ve aynı ay içinde sigortalı çalıştırmaya başlayan işyeri 2018/Ağustos ayından itibaren destekten faydalanacaktır.

DESTEK TUTARI

Prim desteği tutarında ikili bir uygulama yapılacaktır.

İmalat ve Bilişim sektörleri işyerleri için prim desteği sigortalının Prime Esas Kazancı (PEK) üzerinden hesaplanan işçi ve işveren hissesinin tamamı olarak uygulanacak. Ancak bu durumda prim desteği, ilgili döneme ait Günlük Brüt Asgari Ücretin sigortalının Prim Ödeme Gün Sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez.

Buna göre 2018 yılı için imalat ve bilişim sektörlerinde prim desteği en fazla 2.029,50 TL (67,65 x 30 = 2.029,50) olarak uygulanacaktır. Bu prim tutarı 5.412,00 TL (2.029,50 / %37,5 = 5.412,00) PEK’ e isabet etmektedir.

Diğer sektörlerdeki işyerleri için prim desteği ise PEK alt sınırı üzerinden hesaplanacaktır.

Buna göre imalat ve bilişim sektörleri dışındaki diğer sektörlerde prim desteği 2018 yılı için 761,06 TL (2.029,50 x %37,5 = 761,06) olacaktır.

DESTEK SÜRESİ

Prim desteği 2020/Aralık ayını aşmamak üzere 12 ay süre ile uygulanır.

Ancak bu süre;

-18 yaşından büyük kadın,

-18 – 25 yaş arası erkek,

-İŞKUR’a kayıtlı engelli,

sigortalılar için 18 ay olarak uygulanır.

Destekten yararlanılan işçinin, destek süresini tamamlamadan işten ayrıldıktan sonra tekrar aynı işyerinde işe başlaması halinde şartları sağlamak kaydıyla kalan süre kadar destekten yararlanır.

DESTEKTEN YARARLANILAMAMASI

1) APHB / MPHB yasal süresi içerisinde verilmemesi,

2) Primlerin yasal süresinde ödenmemesi,

3) SGK’ ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması,

hallerinde prim desteğinden yararlanılamaz. Ancak bu borçlarını taksitlendiren veya yapılandıranlar destek yararlanabilir.

DESTEK TUTARLARININ GERİ ALINMAMASI İÇİN

a) Mevcut işletmesini kapatarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması,

b) Yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması,

c) Şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi,

d) Çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak bildirilmemiş olması veya bildirilen işçinin fiilen çalıştırmaması veya sahte sigortalı bildiriminde bulunulması

Hallerinde fon tarafından karşılanan tutar, gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır.

BAŞKA DESTEKTEN YARARLANAMAMA

7103 yasayla getirilen prim desteğinden yararlanan işverenler, bu destekten yararlanılan ayda aynı sigortalı için başka sigorta primi teşviklerinden yararlanamaz.

 

Saygılarımızla
WRS imperium

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler ilgili konunun detaylı açıklaması değildir. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Bankaya Ödenen Komisyon ve Masrafların Bayi/Müşterilere Yansıtılmasında KDV Uygulaması

WRS Sirküleri[1] 560/2024/15 Tarih  : 17.04.2024 Konu  :Bankaya Ödenen Komisyonların Bayi/Müşterilere Yansıtılmasında KDV Uygulaması Ticari …