Pazar , 23 Haziran 2024

Vergi Barışında Binalar Bildirilebilir mi?

WRS Sirküleri[1] 492/2021/29
Tarih  : 11.06.2021
Konu  : Vergi Barışı Uygulamasında Binaların Beyanı

 

Vergi Barışı Uygulamasında Durum

09.06.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmasıyla yürürlüğe giren Kanun kapsamında beyan edilebilen Makine ve Techizat gibi Binaların da bildirilmesi bu sirkülerimizin konusunu teşkil etmektedir.

7326 sayılı Kanunla 9 Haziran’da yasalaşan uygulamayla;

  • İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan veya
  • Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan

emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların beyan edilmesine imkan sağlanmıştır.

Ancak bu hususta binalara benzer bir olanak sağlanmamıştır.

Bu Hususta Başka Bir Uygulama Var mıdır?

7256 Sayılı Kanunun 21.maddesiyle Gelir Vergisi Kanuna eklenen Geçici 9.Madde ile taşınmazların bildirilmesi mümkündür.

Buna göre;

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan

  • Para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile
  • Taşınmazlar,
  • 30/6/2021 tarihine kadar

vergi dairelerine bildirilebilir.

Bildirilen söz konusu varlıklar, 30/6/2021 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilir.

Bu takdirde; söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilir.

Bu kapsamda bildirilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması hâlinde;

  • Sermaye artırım kararının bildirim tarihi itibarıyla alınmış olması ve
  • Söz konusu kararın bildirim tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi

kaydıyla, bu madde hükümlerinden faydalanılabilir.

Türkiye’ye getirilen veya kanuni defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar;

gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak

kabul edilmez.

Bu kapsamda bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle;

  • Vergi incelemesi ve
  • Vergi tarhiyatı

yapılmaz.

 

Saygılarımızla
WRS imperium

 

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları Değişti

WRS Sirküleri[1] 561/2024/16 Tarih  : 17.04.2024 Konu  :Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları   06.04.2024 tarih …