Pazar , 23 Haziran 2024

KOSGEB Destekleri Artış Yönünde Revize Edildi

WRS Sirküleri[1] 533/2022/22
Tarih  : 01.11.2022
Konu  : KOSGEB Destekleri

KOSGEB “İşletme Geliştirme Destek Programında” 27.10.2022 tarihinde artış yönünde güncellemeler yapılmıştır.

İşletme Geliştirme Destek Programı; küçük ve orta ölçekli işletmelerin öncelikli ihtiyaçlarını belirleyip bunların giderilmesini sağlayarak rekabet edebilme potansiyeli oluşturmayı, kurumsallaşma ve beraberinde markalaşma kapasitelerini güçlendirmeyi, ekonomideki paylarını arttırmayı amaçlar.

Genel Olarak Programdan Yararlanma Koşulları

Programa başvuru yapacak işletmelerin Türk Ticaret Kanunu’nda belirtildiği şekliyle gerçek / tüzel kişi statüsünde yer alması, KBS (Kobi Bilgi Sistemi)’nde aktif kaydının olması gerekmektedir.

İşletmeler programdan faydalandıktan sonra bir (1) defa olmak üzere tekrar başvuruda bulunarak destekten faydalanabilmektedir.

İşletme Geliştirme Destek ProgramındaDestek Unsurları ve Tutarları başlıklar halinde aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Yurtiçi Fuar Desteği:

İşletmelerin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan Yıllık Yurt İçi Fuar Takvimi Tebliğinde yer alan yurt içi ihtisas ve yurt içi uluslararası ihtisas fuarları ile İzmir Enternasyonal Fuarı’na katılımlarına destek verilir.

Destek kapsamında firmalara %60 oranında ve toplamda 100.000 TL destek verilmektedir.

Yurtdışı İş Gezisi Desteği

İşletmelerin, uluslararası iş birliğini temin etmelerini ve artırmalarını sağlamak amacı ile organize edilen yurt dışı iş gezisi programlarına katılmalarına destek verilir. Bu destek, KOSGEB Birimleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programlarında; konaklama giderleri, ulaşım giderleri ile tercümanlık giderleri desteklenir.

Firmalara proram kapsamında toplamda 90.000 TL’yi geçmemek üzere %60 oranında destek verilmektedir.

Nitelikli Eleman Desteği

Bu destek Yükseköğretim kurumlarından mezun ve yeni istihdam edilen personel için verilen net ücretlerin %60’ı oranında toplamda 50.000 TL (Ar-Ge Merkezi ve Teknoparkta bulunan firmalar için 75.000 TL)’ye kadar destek verimektedir.

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) patent, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescili belgesi ve entegre devre topografyaları tescil belgesi için yaptığı giderler ile patent ve marka vekili giderlerine, TÜRKPATENT muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan; patent, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescili belgesi ve entegre devre topografyaları tescil belgesi ile yurt dışı marka tescil belgelerine yaptığı giderler için 100.000 TL’ye kadar %60 oranında destek verilmektedir.

Belgelendirme Desteği

İşletmelerin;

“Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuvar akreditasyon belgeleri, Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alınacak belgelere ve TÜRKAK tarafından herhangi bir konuda akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki belgeler (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS, TS ISO 18001), TS ISO 45001:2018 vb.) ile yurtdışından onaylanmış/akredite kurum/kuruluşlardan alacakları belgelere ilişkin”

giderlerine destek verilmektedir

Destek tutarı  300.000 TL’yi geçmemek şartıyla yapılan harcamaların %60’i oranında yapılmaktadır.

Tasarım Desteği

İşletmelerin ürün tasarımı için alacağı tasarım hizmetlerine ilişkin giderler desteklenmekte olup; destek oranı %60, tutarı ise maksimum 75.000 TL’dir.

Test ve Analiz Desteği

İşletmelerin, kamu kuruluşları ve üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlar ile TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alacakları ürün, malzeme, parça, numunelere ilişkin test, analiz, kontrol-muayene ile yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene konuları desteklenmektedir.

Destek kapsamı, %60 oranında 300.000 TL’ye kadardır.

Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği

TEVMOT projesi kapsamında pilot olarak seçilen Kocaeli Gebze OSB, Antalya OSB, Uşak OSB, Bursa OSB, İzmir Kemalpaşa OSB, Ankara Sanayi Odası 1. OSB ve Adana Hacı Sabancı OSB’de faaliyet gösteren işletmelerin enerji verimli motor değişimlerine imzalanan protokol çerçevesinde destek verilmektedir.

Destek kapsamında %60 oranında 80.000 TL’ye kadar işletmelere destek verilmektedir.

Model Fabrika Desteği

İşletmelerde operasyonel mükemmeliyet ilkelerinin, deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak, ölçeklenebilir bir şekilde yaygınlaştırılmasını sağlayan bir araç olarak tanımlanan model fabrikalardan, dijital dönüşüm merkezlerinden, yetkinlik merkezlerinden ve/veya MESS Teknoloji Merkezi-MEXT’den işletmelerin alacakları hizmet giderlerine destek verilmektedir.

Destek tutarı, maksimum 100.000,00 TL olup harcamaların %60’ı oranındadır.

Teknik Danışmanlık Desteği

İşletmelerin finansman, uluslararasılaşma, teknoloji/ yenilik/ dijitalleşme ve büyüme alanları kapsamında KOSGEB tarafından belirlenen alt alanlarda beceri ve kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik Teknik Danışmanlardan alacakları danışmanlık hizmetine destek verilir.

Program kapsamında 40.000 TL’yi (Teknopark firmaları için 50.000 TL’yi) geçmemek üzere %60 oranında destek verilmektedir.

Saygılarımızla
WRS imperium

 

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları Değişti

WRS Sirküleri[1] 561/2024/16 Tarih  : 17.04.2024 Konu  :Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları   06.04.2024 tarih …