Salı , 28 Mayıs 2024

TÜBİTAK, KOSGEB Gibi Kurum Destekli Projeye Konu Ürünlerin İmalatına İlişkin İşlemlerde KDV İstisnası

WRS Sirküleri[1] 501/2021/38
Tarih  : 13.09.2021
Konu  : Projeye Konu Ürünlerin İmalatına İlişkin İşlemlerde KDV İstisnası

TÜBİTAK, KOSGEB vb desteğiyle;

  • Teknopark bünyesinde Ar-Ge çalışmalarına devam edilerek tasarlanan prototiplerin satış amaçlı değil test ve güncelleme amaçlı yapılarak hedeflenen projenin hali hazırda piyasadan alınamayacağı için CNC tezgahlarında üretilerek yapılması halinde

prototip parçalar halinde imal edilip AR-GE çalışması yapan mükellefe tesliminde KDV Kanunu kapsamında istisna uygulanıp uygulanmayacağı hususu bu Sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/m maddesinde, 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimlerinin katma değer vergisinden istisna tutulmuştur.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin “Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna” başlıklı (II/B-14.) bölümünde konuya ilişkin düzenlemelere yer verilmiş olup, söz konusu bölümün;

-“İstisnadan Yararlanacak Alıcılar” başlıklı (II/B-14.1.1.) alt bölümünde;

“İstisnadan;

– 4691 sayılı Kanun kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde,

– 5746 sayılı Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde,

– 6550 sayılı Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında

Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlar yararlanır.”

-“İstisna Kapsamına Giren Teslimler” başlıklı (II/B-14.1.2) alt bölümünde;

“İstisna, bu Tebliğin (II/B-14.1.1.) ayrımında sayılanların, münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanmak üzere, yeni makina ve teçhizat alımlarında uygulanır.

Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetinde bulunanlara istisna kapsamında teslim edilecek makina ve teçhizatın, münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetinde kullanılması gerekir.

Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinin kapsamı ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir. İstisna “yeni” makina ve teçhizat teslimlerine tanındığından, istisna kapsamında teslime konu edilecek makina ve teçhizatın kullanılmamış olması gerekir.

Diğer taraftan, makina ve teçhizatın aksam, parça, aksesuar ve teferruatları istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

Makina ve teçhizatın nitelik ve kapsamı, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki makina ve teçhizat teslimlerinde istisna uygulamasına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı KDV Genel Uygulama Tebliğindeki açıklamalara göre belirlenir.”

Yukarıda yapılan açıklamalara göre;

Münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat alımları KDV’den istisnadır.

Ancak;

Aynı proje kapsamındaki makinaların parçalarının tasarlanarak

  • Prototip parçalar halinde veya
  • Bütün olarak imal ettirilmesi

hizmet alımı niteliğinde olduğundan bu gibi işlemlerin KDV Kanunu kapsamında müstesna tutulması mümkün bulunmamaktadır. Başka bir ifadeyle; söz konusu alım işlemleri KDV bakımından vergilendirilmesi gerekir.

Saygılarımızla
WRS imperium

 

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Bankaya Ödenen Komisyon ve Masrafların Bayi/Müşterilere Yansıtılmasında KDV Uygulaması

WRS Sirküleri[1] 560/2024/15 Tarih  : 17.04.2024 Konu  :Bankaya Ödenen Komisyonların Bayi/Müşterilere Yansıtılmasında KDV Uygulaması Ticari …