Pazar , 23 Haziran 2024

Soru Cevaplarla Konkordato Süreci ve Esasları

WRS Sirküleri[1] 403/2019/03
Tarih : 18.02.2019

Konu    : Süreç ve Sonuçlarıyla Konkordato

 

1) Konkordato Tanımı

İcra ve İflas Kanunu 285 ve devamındaki madde hükümlerinde düzenlenene konkordato; borçları sebebiyle ticari ve finansal durumu sarsılmış olan gerçek veya tüzel kişiler ile alacaklılarının alacaklarını belirli bir plan dahilinde almaları konusunda uzlaştıkları hukuki bir anlaşma olarak ifade edilebilir.

Örnek:

Tüzel kişi A, borcunun % 70’ini ödemek hususunda borçlularına taahhüt emiş ve alacaklılarıyla bu nispette ve belirlenen tarihlerde ödeme konusunda uzlaşmış ve mahkemece onaylanmıştır.

Bu durumda tüzel kişi A, borcun taahhüt ettiği kısmını ödemekle borcun tamamından kurtulur.

Konkordatoyu bu yönüyle yeniden yapılanma olarak tanımlamak da mümkündür.

2) Konkordato İlan Edilebilmesi İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Bir kimsenin konkordato ilan edebilmesi için ticari ve finansal durumunun bozulmuş olması gerekir. Bu bağlamda vadesi gelmiş olan borçların ödenememesi veya ödenememe tehlikesi durumunun gerçekleşmiş olması gerekir.

3) Konkordato Talebi Nereye Yapılır?

Konkordato talebi anlaşan borçlu ve alacaklı tarafından Asliye Ticaret Mahkemesine yapılır.

4) Adım Adım Konkordato Süreci

Konkordato süreci mali ve hukuki olarak teknik bilgi gerektiren bir süreçtir. Konkordato sürecini kanuni insicamı ile şu şekilde sıralanabilir:

  • Konkordatoya başvurmadan önce konkordato talebine eklenmesi gereken aşağıdaki çalışmaların yapılmış olması gerekir.
   1. Konkordato ön projesi,
   2. Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler,
   3. Alacaklı ve alacak listesi,
   4. Karşılaştırma tablosu,
   5. Makul güvence veren bağımsız denetim raporu
  • Konkordato talebi: Borçlu ile alacaklı 1.maddede belirtilen ek belgeler ile beraber mahkemeye konkordato talebi ile başvurur. 
  • Geçici mühlet kararı: Mahkeme, bu aşamada geçici olarak konkordato komiseri atar. Gerekli görürse bu aşamada borçlunun malvarlığına tedbir kararı da alınabilir.
  • Alacaklıların Toplanması: Bu aşamada yapılacak bir toplantı ile borçlunun borcunu nasıl ödeyeceği kararlaştırılacak olup Konkordato Projesi kesinleştirilir. Bu toplantı komiser başkanlığında yapılır.

Bu toplantıda kaydedilmiş olan alacaklıların ve alacakların yarısını veya Kaydedilmiş olan alacaklıların dörtte birini ve alacakların üçte ikisinin sağlanmış şarttır.

  • Kesin mühlet kararı: Olumlu sonuçlanacağı düşünülen konkordato için Mahkeme tarafından kesin mühlet verilir. Bu aşamada ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanamaz. Kesin mühlet aşaması sona ermeden önce borçlunun borcunu ödeyebilecek durumda olması ve durumunun iyileşmesi halinde Mahkeme tarafından konkordato sonlandırılır.
  • Konkordatonun Tasdiki ve İlanı: Mahkeme tarafından borçlunun konkordato talebinin kabul edilmesi halinde onaylanır ve ilan edilir.

5) Konkordato Alacak Kaydı Nedir? Nasıl İşler?

Konkordato ile borçlarını ödeyemeyecek durumda olan borçlu ve alacaklıları bir anlaşmaya varmaktadır. Buna göre alacaklı alacağının bir kısmından vazgeçmekte borçlu da borcunu ödeme taahhüdü altına girmektedir. Buna göre alacaklının alacağını kaydettirmek amacıyla Konkordato Komiserliği’ne bir dilekçe yazması gerekmektedir. Böylece konkordato mühleti verilen borçlunun bu süreç sonunda ödemesi gereken borçlar yani alacaklıların alacakları kaydedilecektir.

6) Konkordato Alacak Kaydı Nasıl Yapılır ?

Konkordato alacak kayıtları hakkında hükümler İİK 230-236.maddelerde düzenlenmiştir. Buna göre iflas idaresi iddia olunan alacakları değerlendirecektir. Değerlendirme sonucunda alacaklıları ilan yoluyla haberdar edecektir. Konkordato alacak kaydı ise sıra cetvelinin hazırlanmasında tasfiye memurlarına dayanak oluşturacaktır. Konkordato tasfiye memurları, alacaklıların incelemesine hazırlayacağı sıra cetvelinde ticari defterlere ve alacak kayıtlarına dayanacaktır.

Konkordato alacak kaydı dilekçesi örneği:

KONKORDATO KOMİSERLİĞİ’NE

BEYANDA BULUNAN :  (Alacaklı)

VEKİLİ :

BORÇLU :

Yukarıda ismi belirtilmiş ve hakkında konkordato mühleti verilmiş olan borçludan müvekkilimin ………………………… tutarında alacağı bulunmaktadır.

Müvekkilimin alacağının kaydedilmesini ve ilgili işlemler için yukarıdaki adresimize bildirim yapılmasını vekaleten saygıyla talep ederim.

…/…/…

Alacaklı Vekili

7) Komiserin Görevi Nedir

Komiserin görevi, işletmenin faaliyetlerini sürdürmek, ara rapor hazırlamak ve borçluyu denetlemektir.

Komiserin izni olmadan borçlu rehin tesis edemez, kefil olamaz.

8) Konkordato Nasıl İlan Edilir?

Konkordatoya ilişkin geçici mühlet kararı Ticaret Sicili Gazetesinde ve Basın-İlan Kurumu’nun resmi ilan portalında ilan olunur.

İlanın ardından derhal şu ilgililere mahkeme kararı bildirilir:

  1. Tapu müdürlüğü,
  2. Ticaret sicili müdürlüğü,
  3. Vergi dairesi,
  4. Gümrük ve posta idareleri,
  5. Türkiye bankalar biliği,
  6. Türkiye katılım bankaları birliği,
  7. Mahalli ticaret odaları, sanayi odaları, taşınır kıymet borsaları,
  8. Sermaye piyasası Kurulu ve lazım gelen diğer yerler.

9) Konkordato Süresi Ne Kadardır ?

Konkordatoda iki çeşit süre vardır: Geçici mühlet süresi, kesin mühlet süresi.

Geçici mühlet 3 aydır. Borçlu yahut komiserin başvurusuyla mahkeme bu süreyi 2 ay daha uzatabilir. Geçici mühlet 5 aydan uzun olamaz.

Mahkeme kesin mühlet kararını geçici mühlet süresi içerisinde verir. Bu süreçte borçlunun borçlarını ödeyebileceğine kanaat getirilirse borçluya 1 yıllık kesin mühlet verilir. Güçlük arz eden özel durumlarda kesin mühlet, komiserin bu durumu açıklayan gerekçeli raporu ve talebi üzerine mahkemece altı aya kadar uzatılabilir.

Tüm Aşamalarıyla Konkordato Süreci Ne Kadar Sürer?

Tüm sürelerin kullanılması halinde konkordato süreci toplam (geçici mühlet 5 ay+kesin mühlet 18 ay=) 23 aya kadar çıkabilmektedir.

10) Konkordatoya İtiraz Edilebilir mi?

Alacaklılar konkordato geçici mühletinin ilânından itibaren yedi günlük süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebilir.

Ancak kesin mühletin kabulü ile mühletin kaldırılması talebinin reddine ilişkin kararlara itiraz mümkün değildir.

11) Konkordatoya İlişkin Kesin Mühlet Kararının Sonuçları Nelerdir?

Konkordatoya ilişkin kesin mühlet kesin kararının sonuçları şu şekilde sıralanabilir:

  1. Kesin mühlet içerisinde hiçbir takip yapılamaz, başlamış takipler durur. İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz. Zamanaşımı ve hak düşürücü süreler işlemez.
  2. Konkordato projesinde aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece alacaklara faiz işlemesi durur. 
  3. Konkordato mühletinden önce alacağın devri sözleşmesi yapılmış ve devredilen alacak da mühletin verilmesinden sonra doğmuş ise devir hükümsüzdür. 
  4. Konusu para olmayan alacaklar para alacağına çevrilerek komisere bildirilecektir. 
  5. İİK m. 206 birinci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar hakkında haciz yoluyla takip yapılabilir. 
  6. Takas İİK m. 200 ve 201’e tabidir. 
  7. Hacizli mallar hakkında 186. madde hükmü uygulanır. 

12) Konkordatonun Rehinli Alacaklar Hakkında Sonuçları Nelerdir?

Rehinle tesis edilmiş alacaklar hakkında rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilir. Başlatılmış olan takiplere devam edilebilir.

Ancak rehinli malın satışı gerçekleştirilemez ve takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamaz.

13) Konkordatonun Sözleşme Bakımından Sonuçları Nelerdir?

  1. Borçlunun konkordato talebinde bulunmasının sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğine, haklı fesih sebebi sayılacağına veya borcu muaccel hâle getireceğine dair hükümler borçlunun konkordato yoluna başvurduğu halde uygulanmayacaktır. 
  2. Borçlu, konkordatonun amaca ulaşmasına engel teşkil eden sürekli borç ilişkilerini komiserin görüşü ve mahkemenin onayı ile feshedebilir. Bu bağlamda ödenecek olan tazminat da konkordato projesine dahil edilir. 

14) Konkordatonun Borçlu Bakımından Sonuçları Nelerdir?

  1. Komiserin gözetimi dahilinde borçlu işlerine devam edebilecektir. 
  2. Borçlu mühlet kararından itibaren rehin tesis edemeyecek, kefil olamayacak, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen bile devredemeyecek, takyit edemeyecek ve ivazsız tasarruflarda bulunamayacaktır. Ancak mahkeme bu işlemler hakkında alacaklılar kurulu ile komiserin uygun görüşünü almış ve karar vermiş ise işlemler yapılabilecektir. Aksi halde borçlunun tek başına yaptığı bu işlemler hükümsüzdür. 
  3. Borçlu bu hükümlere yahut komiserin ihtarlarına aykırı davranış sergilerse mallar üzerindeki tasarruf yetkisini kaybedecektir. 

15) Konkordatonun İşçi Alacakları Bakımında Sonuçları Nelerdir?

Konkordato müessesinde işçi alacakları bakımından Kanunda istisna öngörülmüştür.

İşçi alacakları imtiyazlı alacaklardır. Konkordato öncesinde doğmuş ücret, kıdem, ihbar tazminatı alacakları için işçiler ödeme talep edebilir, icra takibi yapabilir. İşçi alacağı için başlatılan takiplere devam olunabilir.

Diğer taraftan; konkordato ilan eden kimseden ücret alacağı olan işçinin üç aylık ücreti “Ücret Garanti Fonundan” ödenir.

Ancak bunun haricinde alacağı olan işçi konkordato sürecine dahil olmalı ve alacağını belirtmelidir.


Saygılarımızla
WRS imperium

[1] Sirküler ile verilen bilgiler genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları Değişti

WRS Sirküleri[1] 561/2024/16 Tarih  : 17.04.2024 Konu  :Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları   06.04.2024 tarih …