Pazar , 23 Haziran 2024

Şirket Kuruluşunda Defter Tasdiki

WRS Sirküleri[1] 368/2018/08
Tarih  : 27.02.2018

Konu  : Şirket Kuruluşunda Defter Tasdiki

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında tasdik ettirmek zorunda oldukları defterlerin ticaret sicili müdürlüklerince tasdik edilmesine ilişkin usul ve Esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenmiştir.

Ticaret sicili müdürlüklerince yapılacak tasdik işlemi

Ticaret sicili müdürlükleri, Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde belirtilen ve anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında vergi kanunları bakımından da tasdik zorunluluğu bulunan defterler için tasdik (onay) işlemini yapmakla yükümlüdür.

Ticaret sicili müdürlüklerince VUK kapsamında tasdiki zorunlu defterler

1) 213 sayılı Kanunun 223 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile birlikte, anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında, defterlerin şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğünce tasdik edilmesi zorunlu hale gelmiştir.

2) Söz konusu şirketlerce tasdik ettirilerek kullanılma zorunluluğu, gerek 213 sayılı Kanunda doğrudan sayılan defterler (yevmiye defteri gibi) gerekse de 213 sayılı Kanunda yer alan yetki doğrultusunda tasdik mecburiyeti getirilen defterler açısından (anonim şirketlerin damga vergisi defteri gibi) defter tasdik işlemi bu şirketlerin kuruluş aşamasında şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğünce yapılacaktır.

3) Tasdiki zorunlu olan ancak kullanılması şarta bağlı nitelikte bulunan defterlerin (limited şirketler ve kooperatifler açısından damga vergisi defteri veya muhasebe işlemlerini Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde yer alan 7/A seçeneğine göre izlemeyecek olanlar için imalat defteri gibi) söz konusu şirketlerce işe başlanılan ilk hesap döneminde kullanılmasının öngörülmesi halinde de tasdik işlemleri kuruluş aşamasında ilgili müdürlüklerce yapılacaktır.

Ticaret sicili müdürlüklerince bildirim zorunluluğu

Ticaret sicili müdürlükleri tasdik etmek zorunda oldukları defterlerin tasdik işlemlerine ilişkin bilgileri aşağıda yer verilen usul ve esaslar çerçevesinde elektronik ortamda Maliye Bakanlığına bildirmek zorundadır.

a) Defter tasdik ettiren mükellefin;

1) Unvanı,

2) Vergi kimlik numarası,

b) Tasdik edilen defterin;

1) Türü,

2) Kullanılacağı hesap dönemi,

c) Tasdik işlemine ait;

1) Tasdik numarası,

2) Tasdik tarihi,

ç) Tasdik işlemini yapan görevliye ait;

1) Ad soyad,

2) Unvan,

3) Ticaret sicili müdürlüğü

bilgilerini, en geç tasdik işleminin yapıldığı ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar göndereceklerdir.

Elektronik ortamda bilgi gönderme zorunluluğu getirilen ticaret sicili müdürlüklerinin, 213 sayılı Kanunun 226.maddesinde yer alan hükme göre ayrıca bildirim yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

 

Saygılarımızla
WRS imperium

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler ilgili konunun detaylı açıklaması değildir. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları Değişti

WRS Sirküleri[1] 561/2024/16 Tarih  : 17.04.2024 Konu  :Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları   06.04.2024 tarih …