Pazar , 23 Haziran 2024

Finansman Gider Kısıtlaması Tutarı ve KDV İndirimi

WRS Sirküleri[1] 508/2021/47
Tarih  : 28.10.2021
Konu  : Finansman Gider Kısıtlaması Tutarı ve KDV İndirimi

GV Kanunun 41/9 ile KV Kanunun 11/i maddesi gereğince;

  1. Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde,
  2. Aşan kısma münhasır olmak üzere,
  3. Yatırımın maliyetine eklenenler hariç

işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unu aşmamak üzere Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan kısmı Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan;

KDV Kanunun 30/d maddesine göre Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi indirim konusu yapılamaz.

Ancak Gelir İdaresi tarafından yapılan düzenleme kapsamında yeniden değerlendirme yapılarak KDV indirimine olanak sağlanmıştır:

Buna göre;

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41.maddesinin birinci fıkrasının 9 numaralı bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11.maddesinin birinci fıkrasının (i) bendindeki gider ve maliyet unsurlarından bir kısmının indiriminin kabul edilmeyeceğine yönelik düzenleme 3065 sayılı Kanunun 30/d maddesi hükmü ile paralellik arz etmemektedir. Doğrudan işletmenin faaliyetiyle ilgili olan bu giderler için yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılamaması, KDV’nin temel prensibi olan işle ilgili giderler için yüklenilen vergilerin mükellef üzerinde kalmaması prensibi ile de çelişmektedir.

3065 sayılı Kanunun 29/5 maddesinin verdiği yetki çerçevesinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının 9 numaralı bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11.maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamında gider ve maliyet unsurlarından indirimi kabul edilmeyen kısma ilişkin 3065 sayılı Kanunun 30/d maddesi hükmünün uygulanmaması uygun görülmüştür.

Saygılarımızla
WRS imperium

 

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları Değişti

WRS Sirküleri[1] 561/2024/16 Tarih  : 17.04.2024 Konu  :Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları   06.04.2024 tarih …