Cumartesi , 2 Mart 2024

Devir Halinde İki Yıllık Sirenin Başlangıç Tarihi

[vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”8215″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]DEVİR HALİNDE İKİ YILLIK SÜRENİN BAŞLANGIÇ TARİHİ

I.GİRİŞ

Gerçek usulde vergilendirilen bir şahıs işletmesinin aktif ve pasifi bir sermaye şirketine dönüşmesi veya devri halinde; şahıs işletmesi aktifinde kayıtlı taşınmazların devir tarihinden sonra satışı durumunda Kurumlar Vergisi Kanununun 5.maddesinde yer alan gayrimenkul satış kazancı istisnası uygulamasında başlangıç tarihi ile ilgili değerlendirme bu yazımızın konusunu teşkil etmektedir.

II.MEVZUAT

Gelir Vergisi Kanununun 81.maddesine göre kazancı bilanço esasına göre tespit edilen ferdi bir işletmenin bilançosunun bir sermaye şirketine aktif ve pasifiyle bütün halinde devrolunması, devir alan şirketin bilançosuna aynen geçirilmesi ve devredilen ferdi işletmenin sahip veya sahiplerinin şirketten, devir bilançosuna göre hesaplanan öz sermayesi tutarında “nama yazılı hisse senetleri mukabili” ortaklık payı alması halinde değer artışı kazancı hesaplanmaz ve vergilendirilemez.

Türk Ticaret Kanununun 180 inci maddesinde; “Bir şirket hukuki şeklini değiştirebilir. Yeni türe dönüştürülen şirket eskisinin devamıdır.” hükmü yer almakta ve 182 ve 193 üncü maddeleri arasında şirketlerin tür değişikliğine ilişkin hükümler yer almaktadır.

Anılan Kanunun, 194 üncü maddesinde “(1) Bir ticari işletme, bir ticaret şirketiyle, onun tarafından devralınmak suretiyle birleşebilir. Bu hâlde devralan ticaret şirketinin türüne göre 138 ilâ 140, 142 ilâ 158 ve ortak hükümlere ilişkin 191 ilâ 193 üncü madde hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.

(2) Bir ticari işletmenin bir ticaret şirketine dönüşmesi hâlinde 182 ilâ 193 üncü maddeler kıyas yoluyla uygulanabilir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesine göre;

Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar satışından doğan kazançların % 50’lik kısmı”

Kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur.

III.İKİ YILLIK SÜRENİN BAŞLAMA TARİHİNDE İDARENİN GÖRÜŞÜ

Gelir İdaresi, vermiş olduğu özelgelerle konu hakkındaki görüşünü şu şekilde açıklamıştır:

“Kazancı bilanço esasına göre tespit edilen bir ferdi işletmenin bilançosunda kayıtlı iken ferdi işletmenin Gelir Vergisi Kanununun 81.maddesi kapsamında aktif ve pasifiyle bir sermaye şirketine devredilmesi hainde gayrimenkul satış kazancı istisna uygulaması açısından iki yıllık sürenin başlangıç tarihi olarak;

  • Söz konusu taşınmazın şirket adına tapuda tescil edilmiş olması şartıyla, şirket aktifine kaydedildiği tarihin dikkate alınması

gerekmektedir.

ÖRNEK:

Şahıs A, 15.01.2015 tarihinde almış olduğu gayrimenkulü aynı tarihte tapu ve işletme kayıtlarını gerçekleştirmiştir. Şahıs A, işletmesini 12.12.2018 tarihinde aktif ve pasifiyle bir sermaye şirketine devir etmiştir. 20.12.2018 tarihinde gayrimenkul şirket adına tapuda kayıt edilmiş ve 22.12.2018 tarihinde muhasbeleştirilerek şirket aktifine alınmıştır. Gayrimenkul, 05.03.2019 tarihinde satılmıştır.

Bu durumda iki yıllık sürecin başlangıç tarihi, Gelir İdaresinin görüşüne göre 22.12.2019’dur ve gayrimenkul satış kazancı istisnasından yararlanamaz.

IV.BİZİM GÖRÜŞÜMÜZ

Ancak bu görüşün, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ve Gelir Vergisi Kanunun 81.maddesi göz önünde bulundurulduğunda hatalı olduğunu düşünüyoruz:

Devir olunan sermaye şirketinin, şahıs işletmesinin devamı bir işletme yahut kurum olduğu düşünülürse iki yıllık sürenin başlagıç tarihi olarak;

  • Söz konusu taşınmazın şahıs işletmesi adına tapuda tescil edilmiş olması şartıyla, işletme aktifine kaydedildiği tarihin dikkate alınması

Gerektiği kanaatindeyiz.

Ancak uygulamanın, Gelir İdaresince beyan edilen irade ve görüşe göre yapılması gerektiği şüphesizdir.

ÖRNEK:

Yukarıdaki örnek kapsamında; bizim görüşümüze göre iki yıllık sürecin başlangıç tarihinin, 15.01.2015 olması gerekir. Dolayısıyla gayrimenkul satış kazancı istisnasından da yararlanması icap eder.

Ahmet GÜZEL
WRS imperium, Yönetici, Sorumlu Ortak

18.04.2019 tarihinde www.muhasebetr.com sitesinde yayımlanmıştır[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Kontrol

Beş Milyon Üzeri Kredilere Bağımsız Denetim Şartı Getirildi

Mücahit ERKUŞ WRS imperium, YMM/Bağımsız Denetçi I.GİRİŞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tarafından yayınlanan …