Pazar , 23 Haziran 2024

2024 Asgari Ücret Desteği Tutarı ve Esasları

WRS Sirküleri[1] 552/2024/07
Tarih  : 09.01.2024

Konu  : 2024 Asgari Ücret Desteği

Sigorta Primine esas bildirim tutarı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 için asgari ücrette % 49 artış yaptı. Bu artışla asgari ücret günlük 666,75 TL, aylık 20.002,50 TL olarak yeniden belirlendi.

Buna göre;

Sigorta primine esas kazanç (SGK matrahı) alt sınırı ücretli başına 13.414,50 TL’den 20.002,50 TL’ye, üst sınırı da 100,608.90 TL’den 150.018,90 TL’ye yükselmiş oldu.

2024 yılında asgari ücret desteğinden yararlanma süresi

İşverenler asgari ücret desteğinden 2024 yılı Ocak-Aralık döneminde 12 ay süreyle yararlanabileceklerdir.

İşverenlere sağlanacak destek tutarı

2024 yılı Ocak-Aralık için çalışan sayısı ve sektör ayırımı yapılmaksızın tüm işverenlere çalışan başına 700,00 TL destek sağlanacaktır.

2024 yılında çalışan sayısı azalmış olan işyerlerinin asgari ücret desteğinden yararlanması

2024 yılı Ocak-Aralık için destekten yararlanılacak ayda;

2023/Ocak-Aralık döneminde 4/a kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan ay esas alınacaktır.

Sigortalı sayısından daha az sigortalı çalıştırılması halinde o ay için asgari ücret desteğinden yararlanılması mümkün olmayacaktır.

Örnek:

X işletme 2024/Mart ayında sigortalı sayısının yeni işe girişlerle ile birlikte 1001’e çıkarmıştır.

Bu durumda, işyerinin 2024/Mart ayındaki sigortalı sayısı 2023/Ocak-Aralık dönemindeki en düşük sigortalı sayısı olan 1000’in üzerine çıktığından 2024/Mart ayında asgari ücret desteğinden yararlanabilir.

Örnek:

X işletme 2023/Ocak-Aralık dönemlerinde uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimini 2023/Mayıs ayında 1000 personel olarak yapmıştır.

Söz konusu işletme 2024/Şubat ayında sigortalı sayısı 999 olduğundan 2024/Şubat ayında asgari ücret desteğinden yararlanması mümkün olmayacaktır.

Prime esas kazanç tutarının eksik bildirilmesinin yaptırımı

Sigortalıların prime esas kazançlarının herhangi bir nedenle 2024/ Ocak- Aralık döneminde SGK’ya bildirilmediğinin veya eksik bildirdiğinin tespit edilmesi halinde, yararlanılan asgari ücret desteği gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacaktır.

Bu duruma düşen işyerleri asgari ücret desteğinden yararlanması kalan süreler için de mümkün olamayacaktır.

Bununla beraber ilgili ayda 2024/ Ocak- Aralık dönemine ait aylık brüt asgari ücretin onda biri olan 2.000,25 TL geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapılması halinde; SGK’nın ihtarı üzerine on beş günlük süre içinde eksikliği gidermesi gerekir.

Aksi halde asgari ücret desteğinden yararlanması mümkün olmayacaktır.

Sigortalının bildirilmemesi halinde asgari ücret desteğinden yararlanma

Denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde; çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak bildirilmediği (kayıt dışı istihdam) veya bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığı durumlarının tespit edilmesi halinde de asgari ücret desteğinden yararlanılamayacaktır.

SGK’ya borcu olan işyerlerinin asgari ücret desteğinden yararlanması

2024 yılı asgari ücret desteğinden yararlanabilmek için ilgili işletmenin cari ay prim borcunu yasal süresi içinde ödemesi, geçmiş dönemlere ilişkin ödeme vadesi geçmiş prim, idari para cezası ve gecikme cezası/gecikme zammı şeklinde bir borcunun bulunmaması veya borç varsa taksitlendirilmiş/yapılandırılmış olması gerekir.

Destekten yararlanmak için başvuru yapılması

Asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenler herhangi bir başvuru yapmayacaklardır.

asgari ücret desteği tutarı, SGK tarafından otomatik olarak hesaplanacaktır. İşverenlerin takip eden ay veya aylardan doğan sigorta prim borçlarına SGK tarafından otomatik olarak mahsup edilecektir.

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin/Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi dışında verilmesi halinde destekten yararlanması

SGK’da gerek 2024 yılından önce, gerekse 2024 yılında tescil edilmiş işyerlerinde asgari ücret desteğinden yararlanılabilmesi için 2024 yılının Ocak-Aralık dönemine ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi gerekmektedir.

Aksi halde; o aya ilişkin asgari ücret desteğinden yararlanılması mümkün değildir.

Ev hizmetlisi çalıştıran işverenin asgari ücret desteğinden yararlanması

5510 sayılı Kanunu’nun ek 9’uncu maddesi uyarınca ev hizmetlerinde 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler yukarıda açıklanan şartları taşımaları şartıyla 2024 yılı Ocak-Aralık asgari ücret desteğinden yararlanabilecektir.

Saygılarımızla
WRS imperium

 

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperium’u arayabilirsiniz.

Kontrol

Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları Değişti

WRS Sirküleri[1] 561/2024/16 Tarih  : 17.04.2024 Konu  :Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları   06.04.2024 tarih …