Salı , 28 Mayıs 2024

Grup Şirketlerine Kullandırılan Kredilerin Durumu

WRS Sirküleri[1] 08/2012/08
Tarih  : 01.02.2012

Konu  : Grup Şirketlerine Kullandırılan Kredilerin Durumu         

Mükelleflerimizce en çok sorulan sorulardan biri,

Grup Şirketlerine Kullandırılan Kredilerin Örtülü Kazanç VeÖrtülü Sermaye kapsamında olup olmadığıdır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 12/6-b bendine göre; “kurumların iştiraklerinin, ortaklarının veya ortaklarla ilişkili kişilerin, banka ve finans kurumlarından ya da sermaye piyasalarından temin ederek aynı şartlarla kısmen veya tamamen kullandırdığı borçlanmalar, örtülü sermaye sayılmaz” hükmü yer almaktadır.

Buna göre; bir grup şirketi, kendi adına aldığı banka kredisini aynı şartlarla diğer bir grup şirketine aktarırsa, diğer grup şirketine aktarılan bu kredi örtülü sermaye olarak kabul edilmeyecektir.

Uygulamada, bazı grup şirketleri faizi aktarmamakta, kendi üzerlerinden finansal yük ve dolayısıyla gelir tablolarında finansman gideri olarak bırakmaktadırlar.

Bu durumda, bu borçlanma hem diğer grup şirketinde örtülü sermaye vasfına geçecek, hem de krediyi aktaran şirket, kendi üzerinde kalmaması gereken bir faiz giderini yansıtmayıp grup şirketine (kendi vergi matrahına azaltmak yönünde) menfaat temin ettiği için, örtülü kazanç hükümleri ile karşı karşıya kalacaktır.

Saygılarımızla
WRS imperium

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Daha detaylı bilgi için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Bankaya Ödenen Komisyon ve Masrafların Bayi/Müşterilere Yansıtılmasında KDV Uygulaması

WRS Sirküleri[1] 560/2024/15 Tarih  : 17.04.2024 Konu  :Bankaya Ödenen Komisyonların Bayi/Müşterilere Yansıtılmasında KDV Uygulaması Ticari …