Cumartesi , 2 Mart 2024

Biz Bize Yeteriz Türkiye Kampanyasına Yapılan Bağışların Vergiden İndirimi

WRS Sirküleri[1] 441/2020/11
Tarih  : 04.04.2020
Konu  : Nakdi ve Ayni Bağışların Vergiden İndirimi

Korona Virüsü (COVID-19) salgınından dolayı “Biz Bize Yeteriz Türkiye” adıyla yapılan bağış kampanyası veya diğer genel bütçeli dairelere yapılan nakdi ve ayni bağışların vergi uygulaması bu sirkünün konusunu teşkil etmektedir.

Buna göre;

1) Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince Cumhurbaşkanlığınca başlatılan yardım kampanyasına yapılan nakdi bağışların tamamı

    • Makbuz karşılığında yapılmak

şartıyla beyannamede beyan edilen matrahtan (kazanç) indirilebilecektir.

2) Diğer taraftan; genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara verilen bağış ve yardımlar;

    • Beyan edilen gelirin ve kurum kazancının % 5’ini (kalkınmada öncelikli yörelerde % 10) aşmamak ve
    • Makbuz karşılığında yapılmak

Şartıyla beyan edilen matrahtan indirilebilecektir.

3) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından salgınla mücadele kapsamında

Valilik, belediyeler, kamuya yararlı dernekler ve vergi muafiyetli vakıflarca başlatılacak yardım kampanyaları yahut kampanya olmaksızın makbuz karşılığı yapılacak nakdi yardımlar bağış kapsamında beyan edilen matrahın % 5’ini aşmamak şartıyla indirim konusu yapılabilir.

4) Bununla beraber; makbuz veya fatura mukabili olmak üzere salgınla mücadele kapsamında bağışlanan dezenfektan, sağlık kiti, plastik eldiven, maske vb ayni yardımların tamamı beyan edilen matrahtan indirilebilecektir.

5) Gelir vergisi mükellefleri için ticari kazanç dışında kalan kazanç ve iradlara tekabül eden matrahtan yapılan bağışların indirim konusu yapılması mümkün değildir.


Saygılarımızla
WRS imperium

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Örneklerle Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilerek Ödenen KDV’nin İndirimi

WRS Sirküleri[1] 554/2024/09 Tarih  : 17.02.2024 Konu  : Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilerek Ödenen KDV’nin İndirimi 28/12/2023 tarihli …