Pazar , 23 Haziran 2024

Geçici İthalatın Ba-Bs Formunda Bildirimi

WRS Sirküleri[1] 405/2019/05
Tarih : 19.03.2019
Konu: Geçici İthalatın Ba-Bs Formunda Bildirimi

Dahilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan ithalatlarda Ba  bildirim  formuna  dahil edilecek tutar ile işlendikten sonra geçici ithalat kapsamında geri gönderilen eşyanın Bs formunda bildirilmesine ilişkin tutarlar bu sirkünün konusunu teşkil etmektedir.

Ba Formunda Bildirimi

    1. İthalatta verginin matrahını oluşturan tutar, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 21.maddesi gereğince;
    2. İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti,
    3. Gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri,
    4. Bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri, ithalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar, gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler olarak belirlendiğinden

Kat’i ithalat ve dahilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan ithalatın Ba formu ile bildirilmesinde gümrük beyannamesi üzerinde yazılı olan KDV matrahını oluşturan KDV hariç bedelin dikkate alınması gerekir.

Bs Formunda Bildirimi

Bedelsiz ithalat karşılığında yapılan ihracat işleminin Bs formu ile bildirilmesinde ise ihracat işlemi yapılacak olan mala ilişkin düzenlenen faturada yer alan, mal bedeli ve işçilik tutarı toplamının esas alınması gerekmektedir.

 

Saygılarımızla
WRS imperium

 

[1] Sirküler ile verilen bilgiler genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları Değişti

WRS Sirküleri[1] 561/2024/16 Tarih  : 17.04.2024 Konu  :Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları   06.04.2024 tarih …