Salı , 28 Mayıs 2024

Tam Tasdik Sözleşmelerinin Ocak Ayında Yapılması Gerekmektedir

WRS Sirküleri[1] 523/2022/11
Tarih  : 13.02.2022
Konu  : Tam Tasdik Sözleşmeleri

A. 2022 Yılına Ait Tam Tasdik Sözleşmelerinin Ocak Ayı Sonuna Kadar  Düzenlenmesi

 • Aktif toplamı ve/veya net satışı ne olursa olsun mükellefler dilemeleri halinde yıllık kurumlar ve gelir vergisi beyannameleri için Yeminli Mali Müşavirlere tam tasdik yaptırabilirler.
 • Tam tasdik yaptırılmasına karar verilmesi durumunda Yeminli Mali Müşavir ile yazılı sözleşme yapılması zorunludur.
 • Tam Tasdik sözleşme yapma işleminin “Ocak” ayı içinde tamamlanması gerekmektedir.
 • Ocak ayı içinde yapılan tam tasdik sözleşmeleri süresinde tanzim edilme niteliğini kazanır. Bu sözleşmelerin, 3568 sayılı Kanuna ilişkin 1 seri no.lu Tebliğ kapsamında Şubat ayı sonuna kadar internet vergi dairesine elektronik ortamda girilmesi mecburidir.
 • YMM’ler tarafından vergi dairesine verilecek tasdik raporlarına söz konusu sözleşmenin bir örneğinin eklenmesi gerekir.

B. Tam Tasdik Sözleşmesinin Sağladığı Yararlar

 • Tam tasdik yaptırılması, tasdik konusu ile sınırlı olarak müşavirlik ve denetim hizmeti alınmasını ve olası vergisel risklerden korunmayı ve minimize edilmesini sağlar.
 • Yeminli Mali Müşavirlere tasdik ettirilen beyannameler ve bunlara ilişkin malî tablolar, kamu idaresinin yetkili memurlarınca (vergi inceleme elemanlarınca) incelenmiş belge olarak kabul edilir. Tam tasdik kapsamında Yeminli Mali Müşavirle çalışan mükellefler ihbar veya benzeri özel bir neden olmadıkça Devlet inceleme elemanlarınca incelenmiş firma sayıldıklarından normal şartlarda tekrar incelenmemektedir. (18 no’lu Tebliğ)
 • Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde mahsup edilemeyen gelir ve kurumlar vergisi stopajının 500.000,00 TL’ye kadar olan kısmının süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş YMM tarafından düzenlenecek tam tasdik raporuna istinaden iadesi sağlanmaktadır.
 • Tam tasdik yaptıran firmaların, yatırım ve AR-GE indirimi ile sair kurumlar vergisi istisnalarının tasdiki için ayrıca rapor düzenlettirmelerine gerek bulunmamaktadır. (25 no’lu Tebliğ)
 • YMM ile tam tasdik yapılması halinde mükellefler muhatap olacakları karşıt inceleme talepleriyle doğrudan karşılaşmazlar. Karşıt inceleme talepleri YMM’ler tarafından 29 no’lu Tebliğ’e uygun olarak “bilgi verme” şeklinde temin edilebilmektedir. Bu durumda tam tasdik yaptıran mükellefler karşıt inceleme işlemlerine doğrudan olmak külfetinden kurtulurlar.
 • YMM ile tam tasdik sözleşmesi imzalayan mükellefler beyannamelerini 4 seri no’lu Tebliğ gereğince SM veya SMMM’lere imzalatma mecburiyetinden muaftırlar.
 • Tam tasdik sözleşmesi imzalayan mükellefler, prensip itibariyle herhangi bir sınır söz konusu olmaksızın, YMM tasdik raporu ile KDV iadesi alabilme imkânına sahiptir.

Saygılarımızla
WRS imperium

 

 

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Bankaya Ödenen Komisyon ve Masrafların Bayi/Müşterilere Yansıtılmasında KDV Uygulaması

WRS Sirküleri[1] 560/2024/15 Tarih  : 17.04.2024 Konu  :Bankaya Ödenen Komisyonların Bayi/Müşterilere Yansıtılmasında KDV Uygulaması Ticari …