Salı , 28 Mayıs 2024

Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde KDV ve GV İstisnası

WRS Sirküleri[1] 511/2021/50
Tarih  : 21.12.2021
Konu  : Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliği İstisnası

 

KDV UYGULAMASI

3065 sayılı Kanunun (17/4-a) maddesiyle;

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler KDV’den istisna edilmiştir.

Yürürlük Tarihi

Söz konusu istisna, 1/1/2022 tarihinden itibaren söz konusu madde kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetlere uygulanacaktır.

Uygulama Esasları

Yapılan düzenlemeye göre; 1/1/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere

  • İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri ile
  • Akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler üzerinden KDV hesaplanmaz.

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesi kapsamına girmeyen kazançlara konu teslim ve hizmetlerin istisna olmadığı ve genel hükümlere göre vergilendirilecektir.

Şartların İhlali Halinde Cezai Müeyyide

Ayrıca söz konusu işlemlerin Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesindeki şartları baştan taşımadığı ya da şartların daha sonra ihlal edildiğinin tespiti halinde, ziyaa uğratılan vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar işlemleri yapanlardan aranır.

Diğer taraftan;

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki kazançların toplamının aynı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmasının ve bu kazançların mezkur Kanun uyarınca yıllık beyanname ile beyan edilecek olmasının, KDV istisnası uygulamasına bir etkisi bulunmamaktadır.

GELİR VERGİSİ UYGULAMASI

193 sayılı 20/B maddesine göre;

  • İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile
  • Akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri

kazançlar gelir vergisinden müstesnadır.

İstisna Şartları

Bu istisnadan faydalanılabilmesi için

  • Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve
  • Bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi ve
  • İlk iki şartın daha sonra bozulmamış olması

şarttır. Aksi halde GV ve KDV istisnasından yararlanılamaz.

Stopaj Gelir Vergisinin Tahsili ve Beyanı

Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve Kanunun 98 ve 119.maddelerindeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlüdür.

Bu tutar üzerinden 94.madde kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz.

Başka Faaliyetlerin Bulunması Durumunda İstisna

Mükelleflerin söz konusu işler dışında başka faaliyetlerinden kaynaklanan kazanç ya da iratlarının bulunması istisnadan faydalanmalarına engel değildir.

İstisnadan Faydalanamama Durumu

Söz işler kapsamındaki kazançları toplamı GV Kanunun 103.maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşanlar ile faaliyete ilişkin tüm gelirlerini yukarıda belirtilen şartlara göre tahsil etmeyenler bu istisnadan faydalanamazlar. Bu durumda olanların, 94.maddenin birinci fıkrası kapsamında tevkifat yapma yükümlülüğü yoktur.

İstisnaya ilişkin şartların taşınmadığının tespit edilmesi halinde eksik tahakkuk etmiş olan vergi, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.

 

Saygılarımızla
WRS imperium

 

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Bankaya Ödenen Komisyon ve Masrafların Bayi/Müşterilere Yansıtılmasında KDV Uygulaması

WRS Sirküleri[1] 560/2024/15 Tarih  : 17.04.2024 Konu  :Bankaya Ödenen Komisyonların Bayi/Müşterilere Yansıtılmasında KDV Uygulaması Ticari …