Salı , 28 Mayıs 2024

Kentsel Dönüşüm Gayrimenkullerinde Tapu Harcı Uygulaması

WRS Sirküleri[1] 317/2017/16
Tarih  : 03.02.2017
Konu  : Kentsel Dönüşüm Gayrimenkullerinde Tapu Harcı

 

Kentsel dönüşüm alanında müteahhitlik faaliyetinde bulunulması durumunda kentsel dönüşüm alanı ile ilgili olarak;

  • Tapuda yapılacak gayrimenkul devri işlemleri ile anılan gayrimenkullerle ilgili olarak tapuda yapılacak ipotek tesisi ve cins değişikliği işlemlerinde harç alınıp alınmayacağı,
  • Noterde düzenlenecek kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, konut satış sözleşmeleri, alt taşeronlarla yapılan sözleşmeler ile her türlü inşaat malzemelerinin alımına ilişkin sözleşmelerde damga vergisi uygulanıp uygulanmayacağı,
  • Kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen yapıların tesliminde KDV uygulaması,
  • Söz konusu gayrimenkullerden yol kotu harcı, aplikasyon çap harcı, M2 onay harcı ve diğer belediye harçlarının aranılıp aranılmayacağı

Hususlarında tereddüt hasıl olmuştur.

Konuyla ilgili olarak Gelir İdaresince verilen özelge kapsamında şu açıklamaya yer verilmiştir:

1- 492 sayılı Harçlar Kanunu Yönünden:

492 sayılı Harçlar Kanununun 123.maddesi gereğince

Özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmaz.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73.maddesinin altıncı fıkrasına göre;

Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında yıkılarak yeniden yapılacak münferit yapılarda ilgili resim ve harçların dörtte biri alınır.

Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin I-13/a  fıkrasında, arsa ve arazi üzerine inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde harç alınacağı ve I-13/c  fıkrasında ise (a) fıkrası dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde (her bir işlem için) harç alınacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre, Kanun hükümleri uyarınca, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında yıkılarak yeniden yapılan gayrimenkullere ilişkin olarak 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin 13/a ve 13/c bentlerinde yer alan harçların indirimli olarak tahsil edilmesi gerekmekle birlikte, kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri kapsamında yapılacak gayrimenkullerin tapuda devri işlemleri ile ipotek tesisi işlemlerinin 5393 sayılı Kanunun 73.maddesi kapsamında değerlendirilmesine imkan bulunmamaktadır.

2- 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu Yönünden:

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun ilgili hükümlerine göre;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73.maddesinde yer alan hükümde yapılacak inşaatlarla ilgili sözleşmeler yönünden bir belirleme bulunmadığından, dönüşüm ve gelişim alanlarında yapılacak yapılarla ilgili düzenlenecek kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, konut satış sözleşmeleri, alt taşeronlarla yapılan sözleşmeler ile her türlü inşaat malzemelerinin alımına dair sözleşmelere ilişkin damga vergisinin söz konusu hüküm kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

3- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden:

KDV Kanunu gereğince 5393 sayılı Belediye Kanunun 73.maddesi kapsamında kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında inşa edilen yapıların teslimine ait KDV’lere 1/4 oranının uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

4- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Yönünden:

Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca 5393 sayılı Belediye Kanunun 73.maddesi kapsamında kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında yıkılarak yeniden yapılacak münferit yapılarda, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında alınacak olan harçların dörtte birinin alınması gerekmekte olup, bu kapsam dışındaki yapılarda harçlara dörtte bir oranının uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

 

Saygılarımızla
WRS imperium

[1] Sirküler ile verilen bilgiler ilgili konunun detaylı açıklaması değildir. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Bankaya Ödenen Komisyon ve Masrafların Bayi/Müşterilere Yansıtılmasında KDV Uygulaması

WRS Sirküleri[1] 560/2024/15 Tarih  : 17.04.2024 Konu  :Bankaya Ödenen Komisyonların Bayi/Müşterilere Yansıtılmasında KDV Uygulaması Ticari …