Cumartesi , 2 Mart 2024

İşçi Tazminat Ödenmeden Gönderilebilir mi?

WRS Sirküleri[1] 379/2018/19
Tarih  : 05.06.2018
Konu  : İşçinin Tazminatsız Gönderilme Şartları

İş Kanunu kapsamında ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan halleri sergileyen işçilerin tazminatsız gönderilme durumları düzenlenmiştir.

Buna göre;

1) İşçinin işverene yahut onun aile üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2015/27643 E. ve 2016/7929 K. sayılı kararında; davacı bir sosyal paylaşım sitesinde “iki kelimeyi bir araya getirip cümle kuramayan adamlar müdür olursa basit bir resmi yazıya cevap yazmayan gerizekalılar şef olur ….’de iş hayatı saçma sapan ilerliyor.”

şeklinde paylaşımda bulunduğunun görüldüğü, yapılan paylaşımın davalı işyerine yönelik olduğu ve davacının söz konusu hakaret ve sataşma içeren paylaşımının işverene haklı fesih imkânı verdiği belirtilmiştir.

2) İşçinin, işveren veya aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması veya işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve ithamlarda bulunması. (internet, e-mail veya sosyal medyada yapılan paylaşımlar)

Yargıtay tarafından, işverenin kendisine ait bilgisayar ve e-mail adresleri ile bu adreslere gelen e-postaları her zaman denetleme yetkisi bulunduğu, davalı işverene ait bilgisayarları ve e-mail adreslerini özel yazışmalarda kullanıp işverene hakaret niteliğinde sözler sarf etmesinin İş Kanunu 25/II-b maddesi uyarınca sataşma niteliğinde haklı fesih nedeni oluşturacağı belirtilmiştir.

3) İşçinin işverenin başka bir işçisine gayri ahlaki saldırıda ve tacizde bulunması.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 2015/16467 E. ve 2017/16074 K. sayılı ilamına konu olayda davacının mağaza çalışanlarından birine “kameradan seni izliyorum çok güzel gözüküyorsun”, “benim biricik kasiyerim, en güzel kasiyerim”, “parfümünden etkilendiği”, “mini şortun kendisine çok yakıştığı” şeklinde sözler söylemesinin muhatabını rahatsız edici nitelilkte olduğundan bahisle Yargıtay tarafından işverence yapılan fesih haklı sayılmıştır.

4) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 2015/18766 E. ve 2017/24395 K. sayılı kararında temizlik görevlisi ve hastanedeki atık malzemelerini toplamakla görevli olan davacının iş akdi davalı işveren tarafından davalıya ait hastanenin tamir edilmek üzere çıkartılan kapı pervazlarının belirli bir yere konulmak yerine davacı tarafından kendi kamyonuna hurda malzemeleriyle birlikte yüklenmesi, dolayısıyla davacının kurum malını hurda olarak satıp gelir elde etmeye çalışma sebebiyle feshedilmiştir. Yargıtay tarafından, davacının bu eyleminin haklı fesih sebebi oluşturduğu belirtilmiştir.

5) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmaması ve yapmamakta ısrar etmesi.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 2016/21782 E. ve 2016/21790 K. sayılı kararında işyerinde tanker şoförü olarak çalışan davacının, aracın içerisinde sigara içilmesinin yasak olmasına karşın sigara içtiği ve davacının bu davranışının işveren tarafından haklı fesih sebebi teşkil ettiği belirtilmiştir.

6) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılması ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

7) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

 

Saygılarımızla
WRS imperium

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler ilgili konunun detaylı açıklaması değildir. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Örneklerle Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilerek Ödenen KDV’nin İndirimi

WRS Sirküleri[1] 554/2024/09 Tarih  : 17.02.2024 Konu  : Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilerek Ödenen KDV’nin İndirimi 28/12/2023 tarihli …