Salı , 28 Mayıs 2024

Gayrimenkul ve İştirak Hisseleri Satış Kazancı İstisnası için YMM Raporu

WRS Sirküleri[1] 398/2018/38
Tarih  : 13.10.2018

Konu  : Gayrimenkul ve İştirak Hisseleri Satış Kazancı İstisnası için YMM Raporu

Belirlenen limitlerin üzerinde gerçekleşen gayrimenkul ve iştirak hisseleri satış kazançlarında Yeminli Mali Müşavir raporu gerekmektedir.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-e maddesine göre;

Kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan

    1. İştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların % 75’lik kısmı ile
    2. Aynı süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların %50’lik kısmı

kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

KDV Uygulaması

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 17/4-r maddesinde;

“Kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerinin (kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taşınmaz ve iştirak hisselerinin teslimler hariç) vergiden istisna olduğu”

Hükme bağlanmıştır.

Tevhid veya İmar Değişikliği Durumunda Uygulama

Taşınmazlar üzerinde tevhit yoluyla yapılan değişiklikler sonrasında yeni oluşan birimin tapuya tescil edilmesi ve daha sonra elden çıkarılmasında KDV Kanununun 17/4-r maddesinde düzenlenen istisnanın uygulanması bakımından tevhit işlemine konu değişikliğe tabi tutulan taşınmazların ilk iktisap tarihinin esas alınması gerekmektedir.

Bu hüküm ve açıklama çerçevesinde, tevhit veya imar değişikliği sonucu birleştirilen arsalardan iktisap tarihine göre istisna kapsamına giren ve girmeyenlerin birbirlerine oranlanması sonucu bulunacak paya KDV Kanununun 17/4-r maddesindeki istisnanın kısmi olarak uygulanması mümkün bulunmaktadır. İstisna kapsamında yer almayan kısımların satışında ise genel hükümlere göre KDV hesaplanması gerekir.

İstisna Kazancı ve YMM Raporu

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu 5 Sıra No’lu Genel Tebliği ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında kurum kazancından indirilen kazanç ve iratlar tutarları toplamı “belirlenmiş haddi” (2018 yılı için 294.000,00 TL) aşan kurumlar vergisi mükelleflerinin, iştirak hisselerinin ve gayrimenkullerin satışından doğan kazançlara ilişkin istisnadan yararlanabilmeleri için vergi dışı tutulan işlemlerin, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olduğunun yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenen “Kurumlar Vergisi İstisna ve İndirim Tasdik Raporları” ile belgelenmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu 37 Sıra No’lu Genel Tebliğiyle;

“3568 sayılı Kanun çerçevesinde yeminli mali müşavir tasdik raporu düzenlenmesi işlemleriyle ilgili hadler yeniden belirlenmiş ve Bakanlıkça özel bir belirleme yapılmadığı takdirde, bu Genel Tebliğde yer alan parasal hadlerin, her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı”

belirtilmiştir.

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamındaki Gayrimenkul ve İştirak Hisseleri Satış Kazancı İstisnası 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-(e) maddesinde de korunmuştur.

Yapılan açıklamalar çerçevesinde, Kurumlar Vergisi Kanununu kapsamında kurum kazancından indirilen kazanç ve iratlar toplamının 2018 yılı için 292.000-TL’yi aşması halinde, taşınmaz satışından doğan kazançlara ilişkin istisnadan yararlanılabilmesi için yeminli mali müşavir raporu düzenlenmesi gerekmektedir.

Tam Tasdiki Olanların Durumu

Tam tasdik yaptıran mükelleflerin, gayrimenkul ve iştirak hissesi satış kazançlarını ayrıca tasdik ettirmelerine ve YMM raporu düzenlemelerine gerek bulunmamaktadır.

Tam tasdik sözleşmesinin süresinde yapılmış olup olmaması bu durumu değiştirmez.

Saygılarımızla
WRS imperium

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler ilgili konunun detaylı açıklaması değildir. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Bankaya Ödenen Komisyon ve Masrafların Bayi/Müşterilere Yansıtılmasında KDV Uygulaması

WRS Sirküleri[1] 560/2024/15 Tarih  : 17.04.2024 Konu  :Bankaya Ödenen Komisyonların Bayi/Müşterilere Yansıtılmasında KDV Uygulaması Ticari …