Pazartesi , 15 Temmuz 2024

Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası ve YMM Raporu

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”6651″ img_size=”full”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası ve YMM Raporu

1.Giriş

Gayrimenkul satışından doğan kazancın % 50’llik kısmı kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur.

Ancak iştirak kazanç istisnası dahil bu tür kazançların istisna tutulabilmesi için yeminli mali müşavir tarafından tasdik raporu düzenlenmesi gerekip gerekmediği hususu yazımızın konusunu teşkil etmektedir.

2.Kurumlar Vergisi Uygulaması

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-e maddesine göre;

Kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan

    1. İştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların % 75’lik kısmı ile
    2. Aynı süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların %50’lik kısmı

kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

3.KDV Uygulaması

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 17/4-r maddesinde;

Kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerinin (kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taşınmaz ve iştirak hisselerinin teslimler hariç) vergiden istisna olduğu

Hükme bağlanmıştır.

4.Tevhid veya İmar Değişikliği Durumunda Uygulama

Taşınmazlar üzerinde tevhit yoluyla yapılan değişiklikler sonrasında yeni oluşan birimin tapuya tescil edilmesi ve daha sonra elden çıkarılmasında KDV Kanununun 17/4-r maddesinde düzenlenen istisnanın uygulanması bakımından tevhit işlemine konu değişikliğe tabi tutulan taşınmazların ilk iktisap tarihinin esas alınması gerekmektedir.

Bu hüküm ve açıklama çerçevesinde, tevhit veya imar değişikliği sonucu birleştirilen arsalardan iktisap tarihine göre istisna kapsamına giren ve girmeyenlerin birbirlerine oranlanması sonucu bulunacak paya KDV Kanununun 17/4-r maddesindeki istisnanın kısmi olarak uygulanması mümkün bulunmaktadır. İstisna kapsamında yer almayan kısımların satışında ise genel hükümlere göre KDV hesaplanması gerekir.

5.İstisna Kazancı ve YMM Raporu

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu 5 Sıra No’lu Genel Tebliği ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında kurum kazancından indirilen kazanç ve iratlar tutarları toplamı “belirlenmiş haddi” aşan kurumlar vergisi mükelleflerinin, iştirak hisselerinin ve gayrimenkullerin satışından doğan kazançlara ilişkin istisnadan yararlanabilmeleri için vergi dışı tutulan işlemlerin, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olduğunun yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenen “Kurumlar Vergisi İstisna ve İndirim Tasdik Raporları” ile belgelenmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu 37 Sıra No’lu Genel Tebliğiyle;

“3568 sayılı Kanun çerçevesinde yeminli mali müşavir tasdik raporu düzenlenmesi işlemleriyle ilgili hadler yeniden belirlenmiş ve Bakanlıkça özel bir belirleme yapılmadığı takdirde, bu Genel Tebliğde yer alan parasal hadlerin, her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı”

belirtilmiştir.

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamındaki Gayrimenkul ve İştirak Hisseleri Satış Kazancı İstisnası 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-(e) maddesinde de korunmuştur.

Buna göre; Kurumlar Vergisi Kanununu kapsamında gayrimenkul kazancı dahil kurum kazancından indirilen kazanç ve iratlar toplamının 2018 yılı için 292.000,00 TL’yi aşması halinde taşınmaz satışından doğan kazançların istisnadan yararlanabilmesi için yeminli mali müşavir raporu düzenlenmesi gerekir.

6.Tam Tasdiki Olanların Durumu

Tam tasdik yaptıran mükelleflerin, gayrimenkul ve iştirak hissesi satış kazançlarını ayrıca tasdik ettirmelerine ve YMM raporu düzenletmelerine gerek bulunmamaktadır.

Tam tasdik sözleşmesinin süresinde yapılmış olup olmaması kanaatimizce bu durumu değiştirmez.

Ahmet GÜZEL
WRS imperium, yönetici, ortak

12.11.2018 tarihinde www.muhasebetr.com sitesinde yayımlanmıştır[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Kontrol

Menkul Kıymetlerde Muhasebe, Değerleme, Vergi Uygulaması

Ahmet GÜZEL WRS imperium, YMM/Bağımsız Denetçi I.GİRİŞ Muhasebede menkul kıymetler grubu, işletmelerin sahip olduğu menkul …