Pazartesi , 15 Temmuz 2024

Finansman Gider Kısıtlaması Yeniden Getirildi

WRS Sirküleri[1] 68/2012/68
Tarih  : 14.06.2012
Konu  : Finansman Gider Kısıtlaması Yeniden Getirildi

15 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6322 sayılı Kanunun 6.maddesine göre;

“Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unu aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan kısmı.

Belirlenecek oranı sektörler itibarıyla farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu, bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Bu düzenlemeye göre;

– Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma tekabül etmek üzere ve

– Yatırımın maliyetine eklenenler hariç olmak üzere,

işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unu aşmamak üzere Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırılan kısmı gider olarak kabul edilmeyecek yani belirlenen oran üzerinden hesaplanacak tutar Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak dikkate alınacak. Yani kulak çapraz gösterilerek vergi yükü artırılacak.

Kanuna göre; belirlenecek oranı sektörler itibarıyla farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye ise Maliye Bakanlığı yetkili.

ÖRNEK (Oran % 6 olarak dikkate alınmıştır)

Öz sermayesi 100 milyon TL olan bir işletme 150 milyon TL kredi kullanmış ve bu kredi için 150 bin TL faiz ödenmiştir. Eski durumda söz konusu giderin tamamı, işle ilgili olmak kaydıyla gider olarak dikkate alınabiliyordu.

Yeni uygulamada öz sermayeyi aşan kısım olan 50 milyon TL krediye isabet eden 50 bin TL finansman giderinin % 6’sı yani 3.000 TL’si KKEG niteliğinde olacak.

Bu da işletmenin vergi yükünü ekstradan 600 TL daha fazla Kurumlar Vergisi ödemek suretiyle artıracak.

Bu düzenleme şu amaçla getirilmiş:

Kanun gerekçesinde; firmaların öz kaynak yapılarının güçlü olmasının mikro düzeyde firmalar, makro düzeyde ise ülke ekonomisi için büyük önem taşıdığı, firmaların finansman ihtiyaçlarını borçlanma yerine öz kaynakları ile finanse etmelerini teşvik etmek amacıyla bu düzenlemenin ihdas edildiği ifade edilmekte.

Düzenleme Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Finansman gider kısıtlaması 01.01.2013’ten itibaren yürürlüğe girecek. Yani bu düzenleme 2012 hesap dönemi vergi matrahının tespitinde uygulanmayacak.

Saygılarımızla
WRS imperium

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

2023 Vergi Gelirleri, 2024 Bütçesinde Vergi Gelirleri ve Vergi Gelirlerinin Payı

WRS Sirküleri[1] 562/2024/17 Tarih  : 06.05.2024 Konu  : 2023 Vergi Gelirleri, 2024 Bütçesinde Vergi Gelirleri …