Cumartesi , 2 Mart 2024

Anonim Şirketlerde Sermaye ve Ödenmesi

WRS Sirküleri[1] 95/2012/95
Tarih  : 26.07.2012
Konu  : AŞ’lerde Sermaye ve Ödenmesi

 

Yeni Türk Ticaret Kanununa göre AŞ’lerde sermaye konusu ile ilgili olarak esaslar belirlenmiştir.

AŞ’LERDE SERMAYE EN AZ NE KADAR OLMAK ZORUNDADIR?

  • Yeni TTK’ya göre AŞ’ler, bir veya daha fazla kurucu tarafından kurulabilecektir. (md 338)
  • AŞ’lerin en az sermaye tutarı;
  • Tamamı esas sözleşmede taahhüt edilmiş bulunan sermayeyi ifade edenesas sermaye 50 bin Türk Lirasından,
  • Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan AŞ’lerde ise başlangıç sermayesi100 bin Türk Lirasından aşağı olamaz. (md 332)

En az sermaye tutarı, Bakanlar Kurulunca artırılabilir. Ancak Bakanlar Kurulu henüz böyle bir yetki kullanımında bulunmamıştır.

SERMAYE ÖDEME ŞEKLİ NASIL OLACAKTIR?

  • Nakden taahhüt edilen payların itibarî değerlerinin en az yüzde yirmibeşinin (1/4) tescilden önce, gerisinin de şirketin tescilini izleyen yirmidört (24) ay içinde ödenebilcektir.Payların çıkarma primlerinin tamamı tescilden önce ödenecektir ve Sermaye Piyasası Kanununun pay bedellerinin ödenmelerine ilişkin hükümleri saklıdır. (md 334)
  • Nakdî ödemeler, Bankacılık Kanununa bağlı bir bankada, kurulmakta olan şirket adına açılacak özel bir hesaba, sadece şirketin kullanabileceği şekilde yatırılır. Taahhüt edilen payların, kanunda veya esas sözleşmede öngörülmüş bulunan ve kanunda yazılı olandan daha yüksek olan tutarlarının ödendiği, ticaret siciline yöneltilecek bir banka mektubu ile ispatlanır. Banka, bu tutarı, şirketin tüzel kişilik kazandığını bildiren bir sicil müdürlüğü yazısının sunulması üzerine, sadece şirkete öder. Şirket, Yeni TTK’nın 335’inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen noter onayı tarihinden itibaren, üç ay içinde tüzel kişilik kazanamadığı takdirde, bu hususu doğrulayan bir sicil müdürlüğü yazısının sunulması üzerine, bedeller banka tarafından sahiplerine geri verilir. (md 345)

AŞ’LERDE AYNİ (MAL VARLIĞI) SERMAYE KONULABİLİR Mİ?

Üzerlerinde sınırlı ayni bir hak, haciz ve tedbir bulunmayan, nakden değerlendirilebilen ve devrolunabilen, fikrî mülkiyet hakları ile sanal ortamlar da dâhil, malvarlığı unsurları ayni sermaye olarak konulabilir. Hizmet edimleri, kişisel emek, ticari itibar ve vadesi gelmemiş alacaklar sermaye olamaz.

Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmelere ve ayınlara, şirket merkezinin bulunacağı yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan bilirkişilerce değer biçilir. Değerleme raporunda, uygulanan değerleme yönteminin somut olayın özellikleri bakımından herkes için en adil ve uygun seçim olduğu; sermaye olarak konulan alacakların gerçekliğinin, geçerliğinin ve 342.maddeye uygunluğunun belirlendiği, tahsil edilebilirlikleri ile tam değerleri; ayni olarak konulan her varlık karşılığında tahsis edilmesi gereken pay miktarı ile Türk Lirası karşılığı, tatmin edici gerekçelerle ve hesap verme ilkesinin icaplarına göre açıklanır. Bu rapora kurucular ve menfaat sahipleri itiraz edebilir. Mahkemenin onayladığı bilirkişi kararı kesindir. (md 342 ve 343)

 

Saygılarımızla
WRS imperium

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Örneklerle Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilerek Ödenen KDV’nin İndirimi

WRS Sirküleri[1] 554/2024/09 Tarih  : 17.02.2024 Konu  : Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilerek Ödenen KDV’nin İndirimi 28/12/2023 tarihli …