Cumartesi , 2 Mart 2024

Anonim Şirketlerde Borçlardan Sorumluluk

WRS Sirküleri[1] 310/2017/09
Tarih  : 20.01.2017
Konu  : AŞ’lerde Borçlardan Sorumluluk

Anonim şirketlerde vergi ve SGK prim borçları gibi kamu alacaklarından kimin sorumlu olduğu bu sikülerin konusunu oluşturmaktadır.

Amme alacaklarından hem 6183 sayılı Kanun hem SGK Kanunu ve hem TTK başta olmak üzere diğer ilgili Kanunlar gereğince AŞ’nin kendisi bizzat sorumludur.

AŞ’nin kamu alacağını ödemede temerrüde düşmesi halinde sorumluluk, temsile yetkili kişi ve organlarda bulunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 365.maddesine göre AŞ’leri temsile yönetim kurulu yetkilidir.

Dolayısıyla sorumluluk, yönetim kurulu üyelerine de geçmektedir.

6183 sayılı AATUH Kanun AŞ’lerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları, kanuni temsilcilerin şahsi mal varlıklarından bu Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

Diğer taraftan; SGK primleri  ve diğer alacaklarının haklı bir sebep olmaksızın 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda belirtilen sürelerde ödenmemesi halinde aynı Kanunun 88.maddesine göre tüzel kişiliği haiz işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcileri işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Buna göre;

  1. AŞ’lerde ödenmeyen vergi ve fer’ilerinden sadece yönetim kurulu ve üyeleri ile ayrıca temsile yetkili kişi(ler) sorumlu iken;
  2. Ödenmeyen SGK primlerinden yönetim kurulu ve üyeleri ile beraber üst düzeydeki SGK ile ilgili iş ve işlemleri yapmaya yetkili olan veya muhasebe finansman konusunda yetkilendirilmiş kanuni temsilciler gibi üst düzey yöneticiler de sorumlu tutulabilmektedir.

 

Saygılarımızla
WRS imperium

[1] Sirküler ile verilen bilgiler ilgili konunun detaylı açıklaması değildir. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Örneklerle Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilerek Ödenen KDV’nin İndirimi

WRS Sirküleri[1] 554/2024/09 Tarih  : 17.02.2024 Konu  : Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilerek Ödenen KDV’nin İndirimi 28/12/2023 tarihli …