Cumartesi , 2 Mart 2024

Alacaklarda Zamanaşımı

WRS Sirküleri[1] 100/2012/100
Tarih  : 01.08.2012

Konu  : Borçlar Kanununda Zamanaşımı

1 Temmuz itibariyle Yeni Ticaret Kanunu ile beraber 6098 sayılı Yeni Borçlar Kanunu (BK) da hayatımıza dahil oldu.

Yeni Borçlar Kanunu’nda “borç ilişkisinin sona ermesinde zamanaşımı” konusu önem arz etmektedir.

KANUNDA ZAMANAŞIMI İLE İLGİLİ DEĞİŞİK SÜRELER DÜZENLENMİŞ MİDİR?

BK’da zamanaşımı ile ilgili iki değişik süre düzenlenmiştir:

  • on yıllık zamanaşımı,
  • beş yıllık zamanaşımı.

On yıllık zaman aşımı:

Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak on yıllık zamanaşımına tabidir. (md 146)

Beş yıllık zaman aşımı:

  1. Beş yıllık zaman aşımı uygulanacak alacaklar aşağıdaki gibidir. (md 147)
  2. Kira bedelleri, anapara faizleri ve ücret gibi diğer dönemsel edimler,
  3. Otel, motel, pansiyon ve tatil köyü gibi yerlerdeki konaklama bedelleri ile lokanta ve benzeri yerlerdeki yeme içme bedelleri,
  4. Küçük sanat işlerinden ve küçük çapta perakende satışlardan doğan alacaklar,
  5. Bir ortaklıkta, ortaklık sözleşmesinden doğan ve ortakların birbirleri veya kendileri ile ortaklık arasındaki; bir ortaklığın müdürleri, temsilcileri, denetçileri ile ortaklık veya ortaklar arasındaki alacaklar,
  6. Vekâlet, komisyon ve acentelik sözleşmelerinden, ticari simsarlık ücreti alacağı dışında, simsarlık sözleşmesinden doğan alacaklar,
  7. Yüklenicinin yükümlülüklerini ağır kusuruyla hiç ya da gereği gibi ifa etmemesi dışında, eser sözleşmesinden doğan alacaklar.” olarak belirtilmiştir.

ZAMANAŞIMI SÜRESİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Zamanaşımı, alacağın muaccel olmasıyla işlemeye başlar. Alacağın muaccel olmasının bir bildirime bağlı olduğu hâllerde, zamanaşımı bu bildirimin yapılabileceği günden işlemeye başlar. (Md.149).

Dönemsel edimlerde zamanaşımı başlangıcı:

Ömür boyunca gelir ve benzeri dönemsel edimlerde, alacağın tamamı için zamanaşımı, ifa edilmemiş ilk dönemsel edimin muaccel olduğu günde işlemeye başlar. (md 150)

 

Saygılarımızla
WRS imperium

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.

Kontrol

Örneklerle Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilerek Ödenen KDV’nin İndirimi

WRS Sirküleri[1] 554/2024/09 Tarih  : 17.02.2024 Konu  : Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilerek Ödenen KDV’nin İndirimi 28/12/2023 tarihli …